MENÜ

Boşanma-Ziynet ve Çeyiz Alacağı Yargıtay Kararı5.8.2022

Boşanma-Ziynet ve Çeyiz Alacağı Yargıtay Kararı içeriğini web sitemizden inceleyebilir ve benzer hususlar için AYDIN´da görev yapan hukuk büromuzdan hemen hizmet alabilirsiniz. Elgit Hukuk Bürosu Aydın ili ve çevresinde hizmet vermektedir.

 2. Hukuk Dairesi         2021/8459 E.  ,  2021/9415 K.


MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma-Ziynet ve Çeyiz Alacağı


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından, tazminatların ve nafakaların miktarları ve reddedilen ziynet alacağı davası yönünden; davalı erkek tarafından ise kusur belirlemesi, tazminatlar, nafakalar, velâyet ve ziynet alacağı davası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Davacı kadının ziynet alacağı davasının reddine yönelik temyiz dilekçesinin ve davalı erkeğin ziynet alacağı davasının kabulüne yönelik temyiz dilekçesinin incelemesinde;

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362/1-b bendi uyarınca "Miktar veya değeri kırk bin Türk Lirasını (bu tutar dahil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar" temyiz edilemez. 02.12.2016 tarihli 6763 Sayılı Kanun´un 44 üncü maddesi ile de 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu´na eklenen ek madde 1 uyarınca temyiz parasal sınırlarının (HMK m. 341, 362) Vergi Usul Kanunu´nun mükerrer 298 inci maddesine göre her yıl tespit ve ilan edilecek yeniden değerleme oranında artırılması öngörülmüştür. Karar tarihi itibariıyla bu miktar "78.630,00TL" olarak belirlenmiştir.

Temyize konu ziynet alacağı davasının kabul edilen ve reddedilen kısmı karar tarihindeki kesinlik sınırı 78.630,00TL´yi aşmadığından 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu´nun 362 nci maddesi gereğince temyiz sınırı altında olduğundan kesindir. Açıklanan nedenle, davacı kadının ziynet alacağı davasının reddedilen kısmına yönelik temyiz dilekçesinin ve davalı erkeğin ziynet alacağı davasının kabul edilen bölümüne yönelik temyiz dilekçesinin ayrı ayrı reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, tarafların yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, davacı kadının ziynet alacağı davasının reddedilen kısmına yönelik temyiz dilekçesinin ve davalı erkeğin ziynet alacağı davasının kabul edilen bölümüne yönelik temyiz dilekçesinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ayrı ayrı REDDİNE, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlere yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 292.10´ar TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine kesin olarak oy birliğiyle karar verildi.13.12.2021 (Pzt.)

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Sosyal Medyada Üzerinden Aleni Hakaret Nasıl Oluşur
    Sosyal Medyada Üzerinden Aleni Hakaret Nasıl Oluşur ? Sorusunun merak edilen yanıtını Elgit Hukuk Bürosu olarak siz değerli ziyaretçilerimize web sitemiz aracılığı ile sunmaktayız. ...
  • Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu
    Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu konusu ile ilgili içerikler ve bilgiler kurumsal web sitemizde yayınlanmıştır. Hemen konu ile ilgili içerikleri inceleyebilirsiniz. ...
  • Davanın Reddi Kararına İstinaf Başvurusu
    Aydın´ın önde gelen ceza avukatlarının yer aldığı Elgit Hukuk´ta bugün Davanın Reddi Kararına İstinaf Başvurusu ile alakalı bir çok detaya sitemizden erişebilirsiniz. ...