MENÜ

Davalı Kadın Tarafından Erkeğin Kabul Edilen Boşanma Davası8.9.2022

Davalı Kadın Tarafından Erkeğin Kabul Edilen Boşanma Davası Yargıtay Kararı ELGİT HUKUK BÜROSU tarafından tüm ziyaretçilerine sunulmuştur. İçeriği bu sayfa aracılığıyla yakından inceleyebilirsiniz.

 2. Hukuk Dairesi         2021/5105 E.  ,  2021/8981 K.

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından, erkeğin kabul edilen davası, kusur belirlemesi, tazminat miktarları ve reddedilen nafaka talepleri yönünden; davalı-karşı davacı erkek tarafından ise kadının kabul edilen davası, kusur belirlemesi, tazminatlar ve reddedilen tazminat talepleri yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 30.11.2021 günü duruşmalı temyiz eden davalı-karşı davacı ... vekili Av. ... ve karşı taraf temyiz eden davacı-karşı davalı ... vekili Av. ... geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Taraflarca karşılıklı boşanma davalarının ilk derece mahkemesince kabulü ile tarafların boşanmalarına ve boşanmanın ferilerine ilişkin hüküm kurulmuş, ilk derece mahkemesinin bu kararı; davacı-karşı davalı kadın tarafından, tazminatların miktarı ve reddedilen nafaka talepleri yönünden; davalı-karşı davacı erkek tarafından ise kadının davasının kabulü, kusur belirlemesi, tazminatlar, reddedilen tazminat talepleri ve velayet yönlerinden istinaf edilmiş olup hükmün "erkeğin davasının kabulüne ve kusur belirlemesine" ilişkin bölümü kadın tarafından istinaf kanun yoluna getirilmemiştir. Tarafların istinaf taleplerinin reddine dair bölge adliye mahkemesinin kararı, yukarıda gösterildiği şekilde taraflarca temyiz edilmiştir. Davacı karşı davalı kadın ilk derece mahkemesi kararını “erkeğin davasının kabulü ve kusur belirlemesi” yönünden istinaf etmediğinden, ilk derece mahkemesi hükmünün “erkeğin davasının kabulü ve kusur belirlemesine” yönelik bu bölümü davalı-karşı davacı erkek yararına usuli kazanılmış hak oluşturduğu gibi davacı-karşı davalı kadın yönünden de kesinleşmiştir. Anlatılan nedenlerle davacı-karşı davalı kadının “Erkeğin davasının kabulüne ve kusur belirlemesine” ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Davacı-karşı davalı kadının diğer temyiz itirazları ile davalı-karşı davacı erkeğin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

a-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı erkeğin tüm, davacı-karşı davalı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

b-Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı-karşı davalı kadın yararına takdir edilen maddî ve manevî tazminat azdır. Türk Medeni Kanunu´nun 4 üncü maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanunu´nun 50 ve 51 inci maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddî (TMK m. 174/1) ve manevî (TMK m. 174/2) tazminat takdiri gerekir. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple davacı-karşı davalı kadının “erkeğin davasının kabulü ve kusur belirlemesine yönelik” temyiz dilekçesinin REDDİNE, yukarıda 2/b bendinde gösterilen sebeple temyiz edilen bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin esastan ret kararının KALDIRILMASINA, ilk derece mahkemesi kararının BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 2/a bendinde gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 3.815,00 TL vekâlet ücretinin Mustafa´dan alınarak Emine´ye verilmesine, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden Mustafa´ya yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 292.10 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıran Emine´ye geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.30.11.2021 (Salı)

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler