MENÜ

Hakem Kararının İptali Davası Emsal Karar7.6.2024

Hakem Kararının İptali Davası Emsal Karar içeriğine web sitemizden erişin ve Elgit Hukuk Bürosu´ndan konu ile alakalı her türlü bilgiyi anında alın.

T.C.
ANTALYA
3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/643 Esas
KARAR NO : 2022/576
DAVA : Hakem Kararının İptali
DAVA TARİHİ : 28/10/2021
KARAR TARİHİ : 01/07/2022

Mahkememizde görülmekte olan Hakem Kararının İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda,


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekkilinin çiftçilikle uğraştığını yetiştirdiği ürünleri hal aracılığıyla sattığını, müvekkili 2019, 2020 ve 2021 yıllarında yetiştirdiği ürünleri davalı ...’ya getirerek sattığını, getirdiği ürünlerin marka ve kilo bilgileri cari hesap özeti ve tartı fişleri ile sabit olup Hal Hakem Heyetine davacı müvekkili tarafından sunulduğunu, ayrıca müvekkilinin defalarca müstahsil makbuzu da istemesine rağmen davalı tarafça verilmediğini, müvekkilinin satmak üzere davalı ...’in işyerine götürmüş olduğu ve davalıdan 2020-2021 sezonunda vermiş olduğu malların alacağı ve davalı tarafından davacıya verilen 2019-2020 cari defterde de görülen geçmiş sezondan kalan alacak ile birlikte toplam 80.000 TL alacağı bulunduğunu, davalı, müvekkiline verilen herhangi resmi bir fatura düzenlenmediğini, davalı vekilinin Hal Hakem Heyeti’ne yapmış olduğu savunmada “... ile ... arasında iddia edildiği gibi herhangi bir mal alışverişinin olmadığı," şeklinde beyanda bulunulduğunu, bu beyan davalının kötü niyetinin de bir göstergesi olduğunu, Hal Hakem Heyetinin ... tarihli ve ... numaralı kararı ile alacaklarının 10.000 TL´lik kısmının davalının teminatından kesilmesine karar verildiğini, ancak geriye kalan 70.000 TL alacak yönünden davacı lehine bir karar verilmediği ve alacağın tamamının 80.000 TL olmasından dolayı karara itiraz ettiklerini, Hal Hakem heyeti kararında; davacı ile davalı arasında bir alışverişin bulunduğu tespit edildiğini, bu nedenlerle Antalya Merkez İl Hal Hakem Heyeti’nin ... tarihli ve ... karar numaralı Hal Hakem Heyeti kararının davacı müvekkili lehine kaldırılması ile 80.000 TL alacağın öncelikle borçlunun teminatından kesilmesine olmadığı takdirde davalıdan tahsil edilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle: müvekkili ile davacı arasında dava dilekçesinde ve söz konusu ihtarnamede iddia edildiği gibi herhangi bir ürün alışverişi gerçekleşmemiş olup yine davacının, müvekkilinden iddia edildiği gibi 80.000.00 TL alacağının olmadığını, buna binaen davacının sunmuş olduğu cari defter kaydı ve birtakım kantar fişleri müvekkilinin işletmesine ait olmadığını, müvekkilinin 2020-2021 dönemi ortasında davacıdan mal alımını kestiğini ve zarar ettiğini iddia ettiğini, ancak davacı taraf kendisiyle çelişerek 2020-2021 dönemine ait bir takım tartı fişleri sunduğunu, davacının iddiaları tamamen asılsız, hukuki mesnetten yoksun ve soyut olmakla beraber müvekkili davacıdan bu dönemlere ilişkin mal almadığını, dava dilekçesinde bu döneme ilişkin mal alımının olduğu iddiası ile bir takım tartı fişleri eklenmiş olup bu fişler müvekkilinin işletmesine ait olmadığını beyan ve cevap vermiştir.

Antalya Hal Hakem Heyeti Başkanlığına yazılan müzekkere cevabında gönderilen ... tarihli Hal Hakem Heyeti kararının incelenmesinde; şikayetçinin ..., karşı tarafın ... ... Tarım Ürünleri Ticaret, dayanağın 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ve anılan kanunun 10 ve 15 maddelerine dayanılarak hazırlanan Hal Hakem Heyeti Yönetmeliği ile yine aynı kanuna göre hazırlanan diğer yönetmelikler olduğu, uyuşmazlık konusunun 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin alacağının, 5957 Sayılı Kanunun Teminatları düzenleyen 12 nci maddesi ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğin 31 inci Maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında Hal Müdürlüğünce borçlunun teminatından kesilerek ...´ a ödenmesine, ayrıca Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkındaki Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında belirtildiği üzere gereğinin ifası için de şikâyetli Komisyoncu ...´nun faaliyet gösterdiği Antalya Büyükşehir Belediyesi (Kumluca Şube) Toptancı Hal Müdürlüğü Yönetim Birimine bildirilmesine karar verildiği görülmüştür.
Dava; Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkındaki Yönetmeliğin 20. Maddesi gereğince, hal hakem heyeti kararına itiraz niteliğindendir.
Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkındaki Yönetmeliğin 20. Maddesinde "Taraflar, değeri elli bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklara ilişkin hakem heyeti kararlarına karşı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tebellüğ tarihinden itibaren on beş gün içinde hakem heyetinin bulunduğu yerde ticarî davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine itiraz edebilir" düzenlemesi bulunmaktadır.
Davalının başvuru üzerine Antalya Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü, Hal Hakem Heyeti Başkanlığının ... tarih ve ... karar sayılı, kararı ile davalının şikayetinin kabulü ile 10.000,00 TL alacağının, davalının teminattan kesilerek şikayetçi ...´ a ödenmesine karar verilmiştir.
Davacı Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkındaki Yönetmeliğin 20. Maddesi gereğince iş bu davayı 15 günlük süre içerisinde açmıştır.
Mahkememizce atanan bilirkişinin 05/06/2022 tarihli raporunda özetle; davalı yanın cevap dilekçesinde ... Fide Çiçek Üretim Ticaret A.Ş. İle ticari ilişki içinde olduğunu beyan etmesine ve Cari Hesap Ekstresini delil olarak sunmasına rağmen, davalı yanın 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait ticari defter kayıtlarında, davalının dava dışı ... Fide Çiçek Üretim Ticaret A.Ş.den ve davacı ...´tan alış veya satış yaptığına, ticari ilişkisi bulunduğuna dair herhangi bir kayıt tespit edilememiş olup, davalının 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait ticari defterlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununda belirlenen usul ve kurallara uygun tutulmakla beraber eksik kayıtlar nedeniyle delil niteliğine haiz olmadığını, Cari Defteri ve Tartı Fişleri üzerinde yapılan incelemede, Tartı Fişlerinde yer alan tarih, miktar ve fiyat bilgilerinin "Cari Defteri" başlıklı belgede yer alan bilgiler ile aynı olduğu, bu durumun Cari Defterindeki bilgilerin dayanağının Tartı Fişleri olduğunu gösterdiği, Tartı fişleri ile Cari Defteri arasında ilişkinin varlığının İl Hakem Heyeti Kararında da kabul edildiği, Tartı Fişlerinin davalıya yapılan sebze teslimlerine ilişkin olduğunu, Cari Defterinde yer almayan 24.10.2020 ile 10.05.2021 tarihleri arasına ait Tartı Fişlerinde yer alan miktar ve fiyat bilgilerinden hareketle yapılan hesaplamada, okunamayan 1 fiş hariç tartı fişleri ile teslim edilen sebzelerin toplam tutarının 108.617,00-TL olduğu, teslim edilen ürün bedelinden % 7,69 oranında hal komisyonu düşüldükten sonra kalan tutarın 100.262,18-TL olduğu, davacının borcuna karşılık virman edilen 17.534,99-TL borç düşüldükten sonra, Tartı Fişlerine göre hesaplanan alacak tutarının 82.727,19-TL olabileceği, hesaplanan tutara Cari Defterinde kalan olarak gözüken ve Hal Hakem Heyeti kararında kabul edilen 10.000-TL alacağın dahil olmadığını mütalaa etmiş olup davacının alacağının İl Hal Hakem Heyeti tarafından kabul edilen miktardan fazla olduğu dolayısıyla da heyetçe eksik inceleme ile karar verildiği anlaşılmakla davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın KABULÜ ile;
Antalya Merkez İl Hal Hakem Heyetinin ... tarih ve ... sayılı kararının iptaline,
2-Harçlar kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken toplam 80,70-TL harçtan daha önceden ödenen toplam 59,30-TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 21,40-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,
3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T (Madde-13 İkinci Kısım İkinci Bölüm) göre hesaplanan 5.100,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan; 59,30-TL Başvuru Harcı, 59,30-TL Peşin/nisbi Harcı, 645,10-TL Tebligat, Bilirkişi Ücreti, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 763,70TL´nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Hüküm kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının yatıran tarafa iadesine,
Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı, KESİN olmak üzere karar verildi. 01/07/2022

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp