MENÜ

İflas Erteleme

İcra İflas Kanunu kapsamında borçlarını, zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku veya cebri icra hukuku denir. Cebri icra hukuku konusunda zor kullanma yetkisini sadece devlete tanımıştır.

Alacaklının alacağına kavuşması için Devlet, cebri icra organlarınca (icra dairesince) borçlunun mallarına el koyar, bu mallar satılır ve elde edilen para ile alacaklının alacağı ödenir. Aydın´da bulunan büromuzda, icra hukuku konusunda oldukça deneyimli olan ekibimiz ile her türlü icrai işlem ve davalar ile ilgili hukuki destek sağlamaktayız.

* İcra Takipleri
* İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları
* Borçtan Kurtulma,Menfi Tespit ve İstirdat Davaları,
* İmzaya ve Borca İtiraz,
* İstihkak Davası,
* İflasın Ertelenmesi ve iflas prosedürü,
* İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar.

Whatsapp