MENÜ

İnşaat ve Gayrimenkul

Elgit Hukuk Bürosu, gayrimenkul ve inşaat hukukunun her alanında hizmet vermektedir. Hukuk Büromuzun avukatları, gayrimenkullerin inşa edilmesi, satın alınması ve satım dahil her aşamada müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte ve onları bu süreçlerde temsil etmektedir.

Elgit  Hukuk Büromuzun avukatları, müvekkili mal sahiplerini, kiracıları,  gayrimenkul yatırımcılarını, müteahhitleri, mimarları, finansörleri, inşaat firmalarını, mühendisleri ve planlamacılarını temsil etmektedir.

Alanında uzman avukatlar ile çalışan hukuk büromuz;

* Genel inşaat, Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Eser Sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve revizesi,

* Sözleşme imzalandıktan sonra çıkabilecek her sorunda danışmanlık hizmetini verilmesi,

* Sözleşmeler imzalandıktan sonra tarafların yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda yapılması gereken işlemler konusunda tarafların bilgilendirilmesi; gerekli bildirim, uyarıların yapılması;  ihtarname düzenlenmesi; özellikle ayıplı ifa durumunda delil tespiti gibi daha sonradan açılacak olan esas davayı etkileyecek işlemlerin yapılması,

* İnşaat hukukunda en önemli husus olan; yüklenicinin işini tam ve eksiksiz olarak teslim ettiğine dair başta kesin teslim ve kesin kabul tutanaklarının ve bilumum tüm tutanakların düzenlenmesi,

* İnşaat Hukukunda önem arz eden Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerini hazırlanması ve arsa sahipleriyle imzalatılması aşamasında etkin rol oynanması,

* İnşaat Hukukunun idari boyutunu oluşturan, başta idaredeki ruhsat işlemleri ile bilumum idari işlemlerin yapılması ve izinlerin alınması,

* İnşaatın süresinde bitirilmemesi, ruhsat süresinin dolması, yıkım kararları ile iş bu süreçte müteahhit ya da malikler tarafından dairelerin ya da arsanın devredilmesi hallerinde tüm hukuki desteğin verilmesi,

* Resmi şekle bağlı kalmaksızın noterde yapılmayan ya da noterde yapılmış olmakla birlikte tapuda şerh edilmeyen sözleşmelerden ve özellikle satış vaadi sözleşmesinden  doğan uyuşmazlıkların çözümünde gerekli tüm işlemlerin yapılması,

* Taraflar arasında çıkan ihtilafların çözümü için adli ve idari mercilerde dava açılması; adli ve idari mercilere taşınan davaların takibi, davaların Müvekkilin lehine sonuçlandırılması ve dosyadaki tüm işlemlerin eksiksiz ifası,

* Sözleşmeden dönme ve sözleşmenin feshi halinde Müvekkilin uhdesinde meydana gelen maddi ve manevi zararların tazmini için dava açılması,

*  İnşaat Hukukunun cezai boyutunu oluşturan, ruhsata aykırılık dolayısıyla oluşan başta imar kirliliği ve diğer suçlarla alakalı gerek soruşturma gerekse de kovuşturma aşamasında aktif ve etkin savunma yapılması,

Whatsapp