MENÜ

İş ve Sosyal Güvenlik

Üretim faaliyetlerinin tamamını kapsayan çalışma hayatındaki hakların iade edilmesi ve düzenlenmesi için iş hukuku tarafından gerekli belirlemeler yapılmaktadır. İş hukukuna ilişkin esaslar eğer hem işçilerin hem de işverenlerin sahip olduğu haklara uygun bir şekilde benimsenmiyorsa çalışanların emeklerinin sömürüsü ortaya çıkmaktadır.

Maaş Alacağı Davası

Çalışan ve işyeri sahibi arasında çalışanın ortaya koyacağı çalışma karşılığında ona ödenecek olan miktar yazılı ya da sözlü olarak belirlenmelidir. Eğer bu ücret kanunlarda belirtilen süreler içerisinde ödenmezse çalışanlar alacaklarının tahsili için dava açabilmektedirler.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacağı Davası

İşveren işçiyi herhangi bir sebep göstererek işten çıkarıyor ya da işçi bu sebepleri gerekçe göstererek işten çıkıyorsa bu durumda alacakların talep edilmesi için işçi tarafından iş hukuku çerçevesince kıdem ve ihbar tazminatı alacağı davası açılabilmektedir. Dava sonucunda kişiye hak ettiği bedelin ödenmesi yapılır.

İşe İade Davası

İşveren bir işçiyi çıkardıktan sonra işçi kendisinin işe geri dönmesinin sağlanması amacıyla dava açabilmektedir. Davanın açılabilmesi için gerekli görülen şartlar, işverenin kanunda detaylandırılmış şekilde belirtilmiş olan çalışan sayısına sahip olmasının ve bir süre boyunca çalışanın bu kişinin yanında çalışması olmasının zorunlu olmasıdır.

İş Kazaları Sonrası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Herhangi bir iş kazası sonrasında eğer kişiler çalışamaz duruma gelirlerse ya da çalışanın ölümü ile sonuçlanan vakalar ortaya çıkarsa bu durumda mağdur olan çalışan yakınları, işverenlere dava açabilmektedir. Dava ismini çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişinin gelirden eksik kalması sonucu oluşan destekten yoksun kalma durumundan almaktadır.

İşçi Hizmet Tespiti Davası

Eğer işveren, çalışanlarına verdiği emirler doğrultusunda yapılan faaliyetleri resmi kurumlara bildirmiyorsa bu durumda iş hukuku davaları açılabilmektedir. İşçi ve işveren arasındaki sözleşmelere dayalı olarak çalışanlar emeklilik, kıdem tazminatı ve diğer alacaklarının tahsil edilmesini sağlamak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına başvurabilirler. Eğer işverenin çalışılan süreleri eksik bir şekilde bildirdiği tespit edilirse bu durumda hizmet tespiti davası açılabilmektedir.
 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

* İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi
* Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi
* Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması
* İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması
* İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması
* Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
* Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi
* Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları
* Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri
 

Whatsapp