MENÜ

Kaçak Elektrik Kullanım Bedeli Emsal Karar26.4.2024

Kaçak kayıt belgeleri dahilinde Kaçak Elektrik Kullanım Bedeli Emsal Karar içeriğine Elgit Hukuk web sitesinden erişebilir ve bu husus hakkında hukuki destek almak istediğinizde avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/565
KARAR NO : 2021/516

DAVA : Menfi Tespit
DAVA TARİHİ : 15/09/2014
KARAR TARİHİ : 15/06/2021

Mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit davasının yapılan açık yargılaması sonunda,


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin söz konusu adreste yaklaşık 3.5 yıldır Et ve Balık Satış mağazası olarak faaliyet gösterdiğini, 18/03/2014 tarihinde müvekkilinin işyerinde tutulan ... nolu zabıta istinaden düzenlenen ... KAÇAK KAYIT nolu belgelerle müvekkilin kumanda sistemi kullanarak elektrik kaçırdığı iddia edildiğini ve 64.979,12 TL bedelli kaçak elektrik tüketim bedelinin tahakkuk edildiğini, aynı zamanda müvekkilinin kullandığı sayacın değiştirildiğini ve davalı şirket tarafindan yeni sayaç takıldığını, sayaca hiç bir zaman ve hiç bir şekilde müdahale edilmediğini, müvekkili tarafindan Kaçak Kullanım bedeline itiraz edildiğini ancak davalı şirket tarafından müvekkilinin itirazının kabul edilmediğini ve tahakkuk ettirilen bedelin ödenmesinin gerektiği, müvekkili işyeri et ve balık ürünleri satan bir işletme olduğundan elektriğinin kesilmesi baskısı altında davalı şirketçe belirlenen Kaçak tüketim bedeli taksitlendirilmiş ve 27.06.2014 tarihinde 10.000 TL, 19/08/2014 tarihinde 7.293,12 TL olmak üzere toplam 17.293,12.-TL de ödendiğini, davacı müvekkil tarafından kaçak elektrik kullanılmadığını, davalı şirket tarafından kaçak tüketim olduğu gerekçesiyle belirlenen 64.979,12 TL´nin haksız ve mesnetsiz olduğunu, müvekkili tarafından kaçak tüketim yapılmış olduğu kabul edilse dahi tahakkuk edilen bedelin fahiş olduğunu, bu nedenlerle davamının kabulüyle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik; Müvekkiline ait işyerinde 18/03/2014 tarihinde düzenlenen ... zabıta istinaden düzenlenen ... KAÇAK KAYIT nolu belgelerle 64.979,12 TL bedelli kaçak elektrik tüketim tahakkuku belgesi ile haksız olarak tahakkuk ettirilen borcun ve işleyecek faizlerin menfı tcspitini, bu borcun taksitlendirilmesi kapsamında ödenen toplam 17.293,12 TL nin davacı müvekkile iadesini, Müvekkili tarafindan kaçak tüketim yapıldığının tespiti durumunda, fahiş olan 64.979,12 TL bedelin müvekkilin tüketimlerin dikkate alınmasıyla yapılacak bilirkişi incelemesiyle kaçak tüketim bedelinin yeniden tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Davalının öncelikle husumet itirazında bulunarak, husumetin ... Genel Müdürlüğü´ne yöneltilmesini talep ederek; Yüksek Planlama Kurulu´nun 17.03.2004 tarih ve 2004/3 sayılı Kararı ile kabul edilen "Elektrik Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi" çerçevesinde Özelleştirme Yüksek Kurulunun 02.04.2004 tarih, 2004/22 kararı ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. özelleştirme kapsam ve programına alındığını, bu kapsamda Özelleştirme İdaresi Başkanliğinin 21.07.2006 tarih ve 6747 sayılı yazışı ve 24.07.2006 tarih 31-513 sayıılı Yönetim Kurulu kararına istinaden ... Genel Müdürlüğü´ne %100 hissedarı olduğu ... Şirketi arasinda İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi 24.07.2006 tarihinde imzalandığını, bilahare Özelleştirme Yüksek Kurulunun 07.03.2013 tarih 2013/20 sayılı kararı ile Müvekkil Şirketin % 100 oranındaki hissesinin ...-...Grubuna satılmasına karar verilmiş, daha sonra ise özelleştirme usulleri gereği bu ... A.Ş. ile 28:05.2013 tarihli Hisse Satış Sözleşmesi imzalanarak müvekkilin özelleştirme sürecinin tamamlandığını, müvekkilinin % 100 oranındaki hissesi ... A.Ş.ye aittir ve müvekkilinin bütünüyle özel sektör şirketi olduğunu, müvekkilim ...A.Ş. Genel Müdürlüğü abonelik sözleşmelerine dayalı elektrik faturalanna ilişkin uyuşmazlıklarda taraf olup, dağıtım sistemi kapsamında kaçak elektrik kullanımına ilişkin işlemler ... A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından tesis edildiğinden davanın husumet yönünden reddi gerekmektedir, demiş, ayrıca müvekkil şirket kayıtlarının incelenmesinde abone mahallinde yapılan kontrollerde sayacın tetkik amacı ile söküldüğünü, labaratuvara gönderildiğini, muatene sonunda sayaca müdahele edilerek eksik tüketim yapar hale getirildiğinin tespit edildiğiini, bu rapora istinaden tutanak düzenlendiğini, muayeneyi yapan labaratuvarın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait bağımsız bir kurum olduğunu, tahakkuk ettirilen tutarında tarife yönetmeliklere uygun olarak yapıldığını ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir.

Taraflar arasında uyuşmazlık bulunan hususların; davalı tarafından davacıya tahakkuk ettirilen kaçak kullanım borcu nedeniyle davacının borçlu olup olmadığından ve davacının esnaf olup olmadığndan ibaret olduğu görülmüştür.

DELİLLER;
...´a müzekkere yazılarak KW tüketim endeksleri bilgisi celp edilmiştir.
... vergi dairesine müzekkere yazılarak ...´nın vergi kayıtları celp edilmiştir.
... vergi dairesine müzekkere yazılarak ...´nın vergi kayıtları celp edilmiştir.
... Ticaret Odasına müzekkere yazılarak ... hangi usulle defter tuttuğu bilgisi celp edilmiştir.
... vergi dairesine müzekkere yazılarak ...´nın vergi kayıtları celp edilmiştir.
Mahkememizce davanın 18/05/2016 tarihinde reddine karar verildiği, davacı vekilinin istinafı üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi´nin 2016/19680 Esas 2018/5917 Karar sayılı 28/05/2018 tarihli kararı ilamı ile; mahkemece, davalı yönünden pasif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş olup bozulmasına karar verilerek Mahkememizin yukarıdaki esasına kayıt edilmiştir.

Mahkememizce verilen ara karar gereğince dosya bilirkişiye tevdi edilmiş olup; 30/11/2020 tarihli bilirkişi raporunda özetle; davacının "sayacın gövde kapağı ikaz swichi yapıştırılarak, devre dışı bırakılmış. Sayacın R, S ve T akım giriş-çıkış uçlarına elektronik uzaktan kumanda devresi bağlanmış. Sayaç R: - 98,1, T:97.1 ve S:98,1 oranında eksik tüketim yapar hale getirilmiş olduğundan" bu tüketimin EPDK´nin yayınladığı yönetmeliğin 26/1-b. Maddesine göre kaçak elektrik tüketimi olduğu, bu nedenle davacının kaçak elektrik kullandığı, yapılan incelemede, davalı tarafından, davacıya ödenmesi için tahakkuk ettirilen ve dava konusu edilen toplam 64.979,12 TL tutarındaki kaçak tüketim tutarının, EPDK birim fiyatları ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda tarafımdan hesaplanmış olup, davacının, davalıya kaçak tüketimden dolayı toplam borcunun, 36.304,38 TL ek tüketim ve 1.022,54 TL kaçak tüketim olmak üzere toplam 36.304,38 TL + 1.022,54 TL=37.326,91 TL olarak hesaplandığı görüş ve kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

Mahkememizce verilen ara karar gereğince dosya ek rapor düzenlenmek üzere bilirkişiye tevdi edilmiş olup; 12/02/2021 tarihli bilirkişi raporunda özetle; davacının "sayacın gövde kapağı ikaz swichi yapıştırılarak, devre dışı bırakılmış. Sayacın R, S ve T akım giriş-çıkış uçlarına elektronik uzaktan kumanda devresi bağlanmış. : - 98,1, T:97.1 ve S:98,1 oranında eksik tüketim yapar hale getirilmiş olduğundan" bu tüketimin EPDK´nin yayınladığı yönetmeliğin 26/1-b. Maddesine göre kaçak elektrik tüketimi olduğu, bu nedenle davacının kaçak elektrik kullandığı, yapılan incelemede, davalı tarafından, davacıya ödenmesi için tahakkuk ettirilen ve dava konusu edilen toplam 64.979,12 TL tutarındaki kaçak tüketim tutarının, EPDK birim fiyatları ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda tarafımdan hesaplanmış olup, davacının, davalıya kaçak tüketimden dolayı toplam borcunun, 36.304,38 TL ek tüketim ve 1.022,54 TL kaçak tüketim olmak üzere toplam 36.304,38 TL + 1.022,54 TL=37.326,91 TL olarak hesaplandığı, davacının ödediği toplam 17.293,12 TL düşüldükten sonra kalan 37.326,92 TL-17.293,12 TL=20.033,80 TL tutar kadar davacının davalıya borçlu olduğu görüş ve kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda; tarafların beyanları, deliller ve tüm dosya kapsamına göre;
Dava, davacı aleyhine 18/03/2014 tarihinde ...zabıta istinaden düzenlenen ... kaçak kayıt nolu belgelerle 64.979,12 TL bedelli kaçak elektrik tüketim tahakkuku belgesi ile haksız olarak tahakkuk ettirilen borcun ve işleyecek faizlerin menfî tespitine bu borcun taksitlendirilmesi kapsamında ödenen toplam 17.293,12 TL nin iadesi talebine ilişkin Menfi Tespit ve İstirdat davasıdır.
Taraflar arasında 24/01/2013 tarihli Elektrik Satış Sözleşmesi´nin imzalandığı, davacıya 4840683 abone no ile elektrik temin edildiği, davalı şirket yetkililerince 18/03/2014 tarihinde davacının adresinde yaptıkları inceleme sonucu sayacın muayeneye gönderildiği, 19/03/2014 tarihli muayene sonucunda kaçak kullanım tespit edildiği, 63.469,80 TL kaçak tüketim tahakkuku tanzim edildiği sabittir.
Mahkememizce elektrik mühendisi bilirkişiden alınan 30/11/2020 tarihli kök raporda ve 12/02/2021 tarihli ek raporda; davacının kaçak elektrik kullandığı, kaçak elektrik tüketiminden dolayı toplam borcunun, 36.304,38 TL ek tüketim ve 1.022,54 TL kaçak tüketim olmak üzere toplam 37.326,92 TL olarak hesaplandığı, davacının yaptığı 17.293,12 TL´nin mahsubu ile borcun 20.033,80 TL olduğu belirtilmiştir. Mahkememizce hüküm kurmaya ve denetime elverişli bilirkişi raporuna itibar edilmiştir.
Tüm dosya kapsamından; davacının kaçak elektrik kullandığı, davalının davacıya 63.469,80 TL borç yüklediği, mahkememizce hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre davacının borcunun 37.326,92 TL olması gerektiği, davacının 17.293,12 TL ödeme yaptığı, davacının borcunun 20.033,80 TL olduğu, bu bağlamda; davacının davalıya 44.945,32TL borçlu olmadığının tespite karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın KISMEN KABULÜ ile;

1-Davacının ... kaçak tutanak seri nolu, ... kaçak kayıt nolu tutanakdan dolayı 44.945,32TL borçlu olmadığının tespitine, fazlaya ilişkin talebin ve istirdat talebinin reddine,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan alınması gereken 3.070,22TL harcın peşin alınan 1.109,70TL harçtan mahsubu ile eksik 1.960,52TL harcın davalıdan tahsili ile HAZİNEYE GELİR KAYDINA;

3-Davacı tarafından yargılama sırasında yatırılan toplam 1.138,70TL (25,40TL BH, 3,80TL VSH, 1.109,70TL Peşin Harç) ´nin davalıdan alınarak DAVACIYA VERİLMESİNE;
4-Davacı tarafından yargılama sırasında yapılan toplam 1.117,50TL ( 800,00TL bilirkişi ücreti, 96,00TL posta ve müzekkere masrafı, ) yargılama masrafının davanın kabul red oranına göre takdiren 772,96TL´sinin davalıdan alınarak DAVACIYA VERİLMESİNE;
5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince hesap olunan 6.741,80TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak DAVACIYA VERİLMESİNE,
6-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince hesap olunan 2.778,67TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak DAVALIYA VERİLMESİNE,
7-Davalı tarafından yargılama sırasında yapılan 32,50TL´nin davacıdan alınarak DAVALIYA VERİLMESİNE;
8-Kullanılmayarak artan gider avansının hüküm kesinleştiğinde ilgili tarafa iadesine,
Dair, davacı vekilinin ve ihbar olunan ... davalı ... vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.15/06/2021

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Görevi Köyüye Kullanma Suçunun Cezası Nedir?
    Kanunda ayrıca suç, olarak tanımlanan haller dışında, göre­vinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ...
  • Sahte Fatura Kullanma ve Düzenleme Suçunda Yargılama
    Sahte Fatura Kullanma ve Düzenleme Suçunda Yargılamaya dair bilgiler ve kısa içerikleri sitemizde sizlerle paylaştık. ...
  • Nafaka Davası Avukatları Ücretleri Aydın
    Aydın´da Nafaka Davası Avukatları Ücretleri ve konu ilgili bilgileri edineceğiniz web sitesi ELGİT HUKUK´un kurumsal web sitesidir. Detayları soru cevap kısmında bizlere iletebilir ve en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. ...
Whatsapp