MENÜ

Kaçak Elektrik Tespit Tutanağı Düzenlenmesi Emsal Karar15.4.2024

Kaçak Elektrik Tespit Tutanağı Düzenlenmesi Emsal Karar detaylarına siteden erişmeniz mümkündür. Benzeri durumlar ve hususlar için Elgit Hukuk´a başvurabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2023/3077
KARAR NO: 2023/2986
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
K A R A R
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ: 06/09/2023
NUMARASI: 2023/57 E - 2023/734 K
DAVANIN KONUSU: İtirazın İptali
KARAR TARİHİ: 16/10/2023


Yukarıda tarafları ve konusu yazılı bulunan dava ile ilgili olarak,ilk derece mahkemesince verilen kararın istinaf edilmesi sebebiyle,dava dosyası üzerinde yapılan inceleme sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili ihtiyati haciz talepli dilekçesi ile; dava konusu dosyada mübrez kaçak elektrik tespit tutanağının düzenlenmesi üzerine tahakkuk ettirilen faturanın son ödeme tarihi geçmiş olmasına rağmen ödenmediğini, davalı tarafından ikame edilen borca istinaden Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/1042 Esas sayılı davasında dosyanın bilirkişiden döndüğünü, dilekçe ekinde sunulan bilirkişi raporunda da görüleceği üzere "davalı kurum uygulamasının mevzuata uygun olduğu" şeklinde görüş ve kanaat bildirildiğini, mahkememizin ihtiyati haciz talebinin reddine dayanak olarak göstermiş olduğu "yönetmelik gereği tespitlerin yapılması ve hukuki ihtilafa konu tutanakların yargılamayı gerektiği" şeklindeki gerekçesinin iş bu rapor ile bertaraf edildiğini, bu nedenle ihtiyati haciz taleplerini yineleme zaruretlerinin hasıl olduğunu ve davalı tarafın kaçak elektrik kullanımının varlığı sabit olduğundan borçlunun borca yeter miktarda menkul ve gayrimenkulleri ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının üzerine ihtiyati haciz kararı verilmesini arz ve talep etmiştir.İlk Derece Mahkemesi´nce 06/09/2023 tarihli ara karar ile; " ihtiyati haciz talebinin reddine," karar verilmiştir. Kararı davacı vekili istinaf etmiştir.Davacı vekili, istinaf dilekçesinde özetle; Dosyadaki deliller ve gerekçeli karar arasında bağlantı kurulmadığını, ilk derece mahkemesince alacağın yargılama gerektirdiği gerekçesiyle ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, yaklaşık ispat koşulunun yerine getirildiğini, davacının kaçak elektrik kullanımının müvekkili şirket çalışanlarınca düzenlenen tutanaklar ile sabit olduğunu, son ödeme tarihinde belirtilen borcun ödenmediğini, alacağın muaccel olduğunu, rehin ile de temin edilmediğini, beyanla kararın kaldırılmasını talep etmiştir.6100 sayılı HMK´nun 355 md gereğince, istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan incelemeye göre; İİK´nun İhtiyati haciz şartları başlıklı 257.maddesinde; " Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz istenebilir: 1-Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa; 2-Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlemlerde bulunursa; Bu suretle ihtiyati haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder." hük- müne yer verilmiştir. Yargıtay 23.Hukuk Dairesi Başkanlığının 2016/5783 E. 2016/4664 K.sayılı kararında "Talep ihtiyati haciz istemine ilişkindir. İİK´nun 257 vd. maddeleri gereğince para borcu alacaklısı rehinle temin edilmemiş bir alacağı için borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz malları ile alacaklarını haczettirebilir. İhtiyati haciz kararı verilebilmesi için tam ispat gerekmemekte olup, mahkemenin alacağın ve ihtiyati haciz sebeplerinin varlığına kanaat getirmesi yeterlidir (İİK´nun 258/1- gerçeğe benzerlik karinesi). Somut olayda, talep eden alacağının dayanağı olarak tek taraflı olarak düzenlediği sözleşmeye dayalı faturayı göstermiştir. Bu durumda, mahkemeye alacağın varlığına kanaat getirilecek yeterli delil sunul- madığından, ihtiyati haciz kararının koşulları mevcut değildir. Mahkemece, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddi yerinde olmamış, bozmayı gerektirmiştir" denilmiştir. Eldeki dosyada da , dava kaçak elektrik kullanımına ilişkin fatura bedelinin tahsiline yönelik takibe vaki itirazın iptali ve icra inkar tazminatı ile ihtiyati haciz kararı verilmesi talebine ilişkindir. İhtiyati hacze konu alacak tek taraflı olarak düzenlenen tutanağa dayalı faturadan kay- naklanmaktadır. Alacağın varlığını "yaklaşık ispat"a elverişli başkaca delil sunulmamış olup uyuşmazlık konusu yargılamaya muhtaçtır. Dosyanın bulunduğu aşama itibariyle İİK 257. madde gereği ihtiyati haciz şartlarının oluşmadığı kanaatine varılmıştır. Bu itibarla, ilk derece mahkemesince verilen kararda mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirilmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, davacı ...´ın istinaf başvurusunun HMK 353/1-b-1 maddesi uyarınca reddine karar verilmesi gerekmiştir.

K A R A R: Yukarıda açıklanan nedenlerle; İhtiyati haciz talep eden ...´ın istinaf başvurusunun HMK 353/1-b-1 maddesi uyarınca reddine, Alınması gereken 269,85-TL karar ve ilam harcı peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, İstinaf yargılama giderlerinin istinaf eden üzerinde bırakılmasına, İstinaf sebebiyle yatırılan gider avansı bakiyesi varsa karar kesin olmakla istinaf edene ilk derece mahkemesince iadesine, Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda HMK 362/1-f maddesi gereğince kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi.16/10/2023

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Grevin Tanımı ve Unsurları Nelerdir?
    Grevin Tanımı ve Unsurları Nelerdir? Grev Nedir, Ne İşe Yarar ! başlıklı makalemizi ELGİT HUKUK BÜROSU web sitesinden rahatlıkla okuyabilirsiniz. ...
  • İş Akdinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi Sebepleri
    İş Akdinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi Sebepleri ile ilgili bazı bilgilendirme yazılarını Elgit Hukuk Bürosu web sitesi içerisinde bu makalenin içeriğinde bulabilirsiniz. ...
  • Hizmet Tespiti Davası Avukatı
    Hizmet Tespiti Davası Avukatı - Aydın & İzmir ili başta olmak üzere bir çok davaya katılım sağlayan Elgit Hukuk Bürosu´nun avukatları sizleri bilgilendiriyor. ...
Whatsapp