MENÜ

Katkı Pay Değer Artış Payı ve Katılma Alacağı Davası Yargıtay Kararı20.5.2022

Elgit Hukuk Bürosu´nun bu içeriğinde Katkı Pay Değer Artış Payı ve Katılma Alacağı Davası Yargıtay Kararı sizlere sunulmaktadır. Hemen sitemizden bu bilgilere erişebilir ve sorularınız için avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

2. Hukuk Dairesi         2021/5410 E.  ,  2021/8376 K.

MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Katkı Payı, Değer Artış Payı ve Katılma Alacağı


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın ve davalı erkek tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 10.11.2021 günü yapılan tebligata rağmen taraflar adına gelen olmadı. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı erkeğin tüm, davacı kadının ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı kadının Eminönü’ndeki dükkana yönelik temyiz itirazlarının incelemesine gelince;

Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar tasfiye edilir (4721 Sayılı TMK mad.235/1). Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, artık değere katılma alacağı miktarı hesaplanırken "eklenecek değerler" de göz önünde bulundurulur. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu´nun 229. maddesine göre; eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar ile mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler mal rejiminin sona erdiği anda mevcutmuş gibi tasfiyeye dahil edilir.

Somut olayda, mahkemece Eminönü´ndeki dükkandan kira gelirinin mevcut olduğu ispatlanamadığının kabulü yerinde ise de, dükkanın devir parasına yönelik ret kararı dosyadaki mevcut delil durumuna göre hatalı olmuştur. Şöyle ki, davalı erkeğin dükkanın işletmesini evlilik birliği içinde 08.05.2009 devraldığı, taraflar arasındaki darp olayınından sonra, boşanma dava tarihinden (27.12.2010) önce 29.06.2010 tarihinde davalı erkeğin kız kardeşine dükkanın işletmesini devrettiği anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece dükkanın işletmesinin devir tarihi ile taraflar arasındaki darp olayının tarihi ve önceki boşanma dava tarihi göz önünde bulundurulduğunda TMK 229. maddesi gereğince dükkanın devir parasının eklenecek değer kabul edilerek tasfiyede dikkate alınması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 218.50 TL temyiz başvuru harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran davacıya geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi. 10.11.2021 (Çrş.)

Daha fazlası için AYDIN´da bulunan avukatlarımıza hemen danışın.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu
    Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu konusu ile ilgili içerikler ve bilgiler kurumsal web sitemizde yayınlanmıştır. Hemen konu ile ilgili içerikleri inceleyebilirsiniz. ...
  • Covid-19 ve Çalışma Hayatına Etkileri
    Ülkemizde ilk Covid-19 vakası 10 Mart 2020 de açıklandı. Tüm dünyayı etkisine alan bu pandeminin iş hayatına bir çok olumsuz etkileri olmuştur. Bu yazımızda pandeminin ülkemiz çalışanlarına yönelik bir takım olumsuz etkilerinden bahse ...
  • Facebook Üzerinden Yazılı veya Görüntülü Hakaret Suçu Yargıtay Kararı
    Facebook Üzerinden Yazılı veya Görüntülü Hakaret Suçu Yargıtay Kararı sizlerle paylaşılmıştır. Hemen sitemizden bu içeriği inceleyebilir ve sorularınız için Elgit Hukuk Bürosu avukatlarını arayabilirsiniz. ...