MENÜ

Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Emsal Karar22.7.2022

Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Emsal Karar içeriğine Elgit  Hukuk web sitesinden göz atabilir ve alanında uzman kadromuzdan hemen konu ile alakalı anında hukuki destek teklifi alabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2017/759 Esas
KARAR NO : 2019/603
DAVA : Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali
DAVA TARİHİ: 21/08/2017
KARAR TARİHİ: 18/04/2019
Mahkememize açılan Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali davasının yapılan açık yargılaması sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili Mahkememize verdiği dava dilekçesi ile; Müvekkillerinin davalı kooperatifin ortakları olduklarını, kooperatifin 08.07.2017 tarihinde yaptığı genel kurulda müvekkillerinin kooperatif aleyhine faaliyette bulunmak suçlaması ve gerekçesi ile ortaklıktan çıkartılma kararı alındığını ve bu kararın müvekkillerine 2017 Temmuz ayı içerisinde noter marifetiyle bildirildiğini müvekkillerinin kooperatif aleyhine ne gibi faaliyette bulunduklarını bilmediklerini, ne genel kurul tutanağında ve ne de yapılan noter tebligatında bu gerekçenin yazılmadığını,genel ve muğlak ifadelerle ana sözleşmede yazılı çıkartma gerekçelerinin gerekçe olamıyacağını, ana sözleşmede yazılı çıkartma sebeplerinin açık somut ve kesin olmak zorunda olduğunu, açık olmayan çıkartma sebeplerinin çıkartma işlemine dayanak olamayacağını belirterek; davalı Kooperatifin 08.07.2017 tarihinde müvekkilleri aleyhine verdiği kooperatif ortaklığından çıkartılma kararlarının iptaline karar verilmesi talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili Mahkememize verdiği cevap dilekçesi ile; Davacıların 08.07.2017 tarihli genel kurulda alınan kararla kooperatif ortaklığından ihraç edildiklerini, söz konusu genel kurulda yapılan görüşmeler sırasında haklarındaki ihraç iddiaları ile ilgili gerekçelerin ortaya konduğunu ve kendilerini savunmak için söz hakkı verildiğini ve yaptıkları konuşmalarda bu iddiaları kabul ettiklerini, davacı ...´nin kooperatifin eski başkanı olduğunu, ... Bakanlığının 05.12.2016 sayılı soruşturma raporu uyarınca yaptığı usulsüzler nedeniyle görevden alındığını, ayrıca Kooperatif Yönetim Kurulunun kendisine ihtarname çektiğini, kooperatif muhasebe bilgilerinin, elektrik, su alım satım bilgilerinin, kooperatif yazışmalarının, kooperatif ortaklarının bilgilerinin yer aldığı bilgisayarı seçimi kaybettiği gün alıp götürdüğü ve bunu geri getirmesi, zimmetine geçirdiği paraları iade etmesi ve borçları ödemesinin kendisine bildirildiğini, fakat davalının ihtarnamede belirtilen hususları yerine getirmediğini, cevabi ihtarname çekerek bilgisayarın oğluna ait olduğunu ve çöktüğünü ifade ettiğini, davalı ...´in kooperatif´ in internet sayfasında kooperatif ortaklarına yönelik küfür, hakaret ve tehdit içeren sözler sarf ettiğini, davacı ...´in kooperatifin faalliyet alanı olan limanda sigortalı gece bekçisi olarak çalışan ...´ı alkollü vaziyette dövdüğünü ve bu eylemi genel kurulda kabul ettiğini, Kooperatif Yönetim Kurulunun 13.06.2017 tarihli 40 sayılı ve 14/06/2017 tarihli 41 ve 42 sayılı kararları incelendiğinde davalılar hakkındaki ihraç kararlarının tüm gerekçeleri ile ortaya konulduğunu bildirerek davanın reddini talep etmiştir.

Dava kooperatif üyeliğinden ihraç kararlarının iptali istemine ilişkindir.

Taraf delilleri toplanmış, davalı kooperatife ait ticaret sicil kaydı, yönetim kurulu kararları, genel kurul tutanağı ve ekleri incelenmiş, bilirkişiden rapor alınmıştır.

Bilirkişi ... Mahkememize sunduğu raporunda; Davacılar hakkında 08.07.2017 tarihli genel kurulda alınan ihraç kararının Noter kanalı ile davacılara tebliğ edildiğini, davacılar hakkında alınan ihraç kararının kendilerine tebliğinden itibaren Kanun ve ana sözleşmede öngörülen 3 aylık süre içerisinde davanın açıldığını, davacı ... hakkında 16/03/2017 tarihli 40 sayılı yönetim kurulu kararı ile kooperatif bilgilerinin yüklü olduğu bilgisayarın iade edilmesi, palamar borçlarının ödenmesi, ..., ..., ..., ... ve ... dan aldığı ve belge vermediği paraların iadesi hususlarının iadesi için Kooperatif eski başkanı ...´ ye gönderilen ihtarnamenin kendisine 06.06.2017 tarihinde tebliğ edilmesine karşın ihtarnamede belirtilen hususları yerine getirmediğinden ve 01.06.2017 tarihli ve 38 nolu yönetim kurulu kararında belirtilen TCK.na, Kooperatif Yasasına ve Kooperatif ana sözleşmesinin 21.maddesinin 6. ve 11. maddesine aykırı olduğundan, ayrıca gerek 26.02.2017 tarihli ve gerekse 06.05.2017 tarihlerinde yapılan kooperatif kongreleri öncesinde ve sonrasında ... logolu internet sitesinde Kooperatif ortakları hakkında asılsız ve gerçek dışı iddialarda bulunması karşısında ... nin (Ortak no:37) Kooperatif ortaklığından İhracına, kararın ilk genel kurula sunulmasına oybirliği ile karar verildiği, davacı ...´ in ihracına ilişkin 14.06.2017 tarihli ve 41 sayılı yönetim kurulu kararı ile; ...´ in ihracına ilişkin olarak alınan 14.06.2017 tarihli ve 41 sayılı yönetim kurulu kararında; Kooperatif ortağı ...´in 26.02.2017 tarihli kongre sürecinde;... Kooperatifi logolu WEB sayfasında; (Darbeciler,Fetocular burayı ele geçiremiyeceksiniz,) (Gemi batınca önce fareler kaçarmış,kaçın bakalım,ben aynı yerdeyim,ben adam satmam,üç tane karı boşayan boşanma avukatı yarın sizi kurtarsın bakalım )şeklinde paylaşımda bulunarak kooperatif ortaklarına hakaret ve tehdit ettiği, Kooperatifte huzursuzluk yaratarak ortaklar arasında husumete yol açtığı ve kooperatif faaliyetlerine zarar verdiğinden, Kooperatif ortaklığından İhracına, kararın ilk genel kurula sunulmasına oybirliği ile karar verildiği, davacı ...´in ihracına ilişkin 14.06.2017 tarihli ve 42 sayılı yönetim kurulu kararı ile; ...´ in kooperatiften ihracına ilişkin olarak alınan 14.06.2017 tarihli ve 42 sayılı kararında; Kooperatifin gece bekçisi ...´ın 17.05.2017 tarihinde kooperatif başkanlığına verdiği dilekçesinde;Kooperatif ortağı ... ve 10-12 kişilik arkadaş grubunun 29.04.2017 günü gece saatinde,görevini yaptığı sırada limanda içki içtiklerini gördüğünde kendilerini ikaz ettiğini,daha sonra oradan geçerken aynı durumun devam ettiğini, uyarması karşısında kooperatif ortağı ... ve yanındaki birkaç kişinin kendisini park halindeki araçların arasına soktuğunu bu sırada ...´in kendisini tokatladığını, bunu limandaki bazı kişilerin gördüğünü belirttiği, Kooperatif ortağı ...´in bu eylemi kooperatifin huzur ve sükununu bozan bir davranış olduğundan Kooperatif ortaklığından İhracına, kararın ilk genel kurula sunulmasına oybirliği ile karar verildiği, Davacıların ihracına ilişkin genel kurulun 08.07.2017 tarihli genel kurul gündeminin 10.maddesinin görüşülmesi sonuncunda; davacılar ..., ... ve ... nin kooperatif ana sözleşmesinin 21. maddesinin (b) fıkrası gereğince kooperatiften ihraç edilmelerine oyçokluğu ile karar verildiğini, bu ihraç kararının ..., ... ve ... ye noter kanalı ile ve usulüne uygun olarak tebliğ edildiğini, Kooperatif ortağı ... ve 10-12 kişilik arkadaş grubunun 29.04.2017 günü gece saatinde, limanda içki içtikleri, kooperatif ortağı ... ve yanındaki birkaç kişinin gece bekçisini park halindeki araçların arasına soktuğu ve ...´ in bekçiyi tokatladığının dosyadaki belgelerden anlaşıldığını, davacı ...´in bu eyleminin kooperatifin huzur ve sükununu bozan bir davranış olduğu ve kooperatif aleyhine faaliyette bulunmak niteliğinde olduğu kanaatine varıldığını, davacı ...´in ihracına ilişkin yönetim kurulu kararında açıkça belirtildiği ve dosyadaki belgelerden ... Kooperatifi logolu WEB sayfasında paylaşımda bulunarak kooperatif ortaklarına hakaret ve tehdit ettiği, Kooperatif ortağı ...´in bu eyleminin kooperatifin huzur ve sükununu bozan bir davranış olduğu ve kooperatif aleyhine faaliyette bulunmak niteliğinde olduğu kanaatine varıldığını, davacı ...´ nin ihracına ilişkin yönetim kurulu kararında açıkça belirtildiği ve dosyada da belgeleri olduğu şekilde kooperatif bilgilerinin yüklü olduğu bilgisayarı iade etmesi, palamar borçlarını ödenmesi, ..., ..., ..., ... ve ... dan aldığı ve belge vermediği paraların iadesi hususları ile ilgili olarak Kooperatif eski başkanı ... ye gönderilen ihtarnamenin kendisine tebliğ edilmesine karşın ihtarnamede belirtilen hususları yerine getirmediğinden ayrıca gerek 26.02.2017 tarihli ve gerekse 06.05.2017 tarihlerinde yapılan kooperatif kongreleri öncesinde ve sonrasında ... logolu internet sitesinde Kooperatif ortakları hakkında asılsız ve gerçek dışı iddialarda bulunması nedenleri ile; kooperatif ortağı ve eski başkanı ...´ nin bu eyleminin kooperatifin huzur ve sükununu bozan bir davranış olduğu ve kooperatif aleyhine faaliyette bulunmak niteliğinde olduğu kanaatine varıldığını belirtmiştir.

Olaya ve dosyaya uygun bulunan bilirkişi raporuna Mahkememizce itibar edilmiştir.

Mahkememizce toplanan tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; davacılar ..., ... ve ...´nin davalı kooperatif ortakları iken kooperatif aleyhine faaliyette bulunmaları gerekçesiyle ortaklıktan çıkartıldıkları, çıkartma kararlarının davacılara noter aracılığı ile usulune uygun olarak tebliğ edildiği, bu davanın süresi içerisinde açıldığı, dosyadaki tüm bilgi ve belgelere, bilirkişi raporuna göre davacı ... ve arkadaş grubunun limanda içki içtikleri, kooperatif ortağı ... ve yanındaki birkaç kişinin gece bekçisini park halindeki araçların arasına soktuğu ve ...´ in bekçiyi tokatladığı, bu şekildeki eyleminin kooperatifin huzur ve sükununu bozan davranış olduğu ve kooperatif aleyhine faaliyette bulunmak niteliğinde olduğu, kooperatif ortağı ...´in davalı kooperatif logolu WEB sayfasında kooperatif ortaklarına karşı beyanlarının kooperatifte huzursuzluk yaratacak, ortaklar arasında husumete yol açacak nitelikte olduğu, bu eyleminin kooperatifin huzur ve sükununu bozan davranış olduğu ve kooperatif aleyhine faaliyette bulunmak niteliğinde olduğu, davacı ... hakkında davalı kooperatif tarafından gönderilen bilgisayarın iade edilmesi, palamar borçlarının ödenmesi, ortaklardan aldığı belge vermediği paraların iadesi hususundaki ihtarnamenin gereğini yerine getirmediğinden ayrıca kooperatif kongreleri öncesinde ve sonrasında kooperatif logolu internet sitesinde kooperatif ortakları hakkında iddialarda bulunması nedeniyle kooperatifin huzur ve sükununu bozan davranış olduğu ve kooperatif aleyhine faaliyette bulunmak niteliğinde olduğu anlaşıldığından davacılar hakkında alınan kooperatif ortaklığından çıkarılma kararının yerinde olduğu sonuç ve kanaatine varılarak davanın reddine karar verilmiştir.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın REDDİNE,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğince alınması gereken 44,40 TL harçtan peşin alınan 31,40 TL harcın mahsubu eksik olan 13 TL harcın davacılardan tahsiline,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 2.725 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine,
4-Davacılar tarafından yapılan giderlerin kendi üzerinde bırakılmasına,
5-Davacılar tarafından yatırılan gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde davacılara iadesine,
Taraf vekillerinin yüzlerine karşı; gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize sunulacak veya gönderilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
Başkan ...
¸e-imzalıdır
Üye ...
¸e-imzalıdır
Üye ...
¸e-imzalıdır
Katip ...
¸e-imzalıdır
¸Bu belge 5070 sayılı Kanun Kapsamında Elektronik İmza İle İmzalanmıştır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Mahkeme Duruşmaları Süreleri
    Mahkeme Duruşmaları Süreleri ile ilgili temsili süreler ve bazı bilgileri web sitemizde yer alan numaralarımız üzerinden sizlere sunduk. ...
  • Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?
    Asliye ceza mahkemelerinin baktığı bir çok dava vardır. Merak ettiğiniz sorular ve sorunlar için hemen avukatlarımıza danışabilirsiniz. ...
  • Sağır ve Dilsizlerin Cezai Sorumluluğu
    Elgit Hukuk Bürosu içerikleri kapsamında bugün sizlere " Sağır ve Dilsizlerin Cezai Sorumluluğu " konusu ele alınarak bu içerik hazırlanmıştır. ...