MENÜ

Korku ve Baskı Yaratarak Senet İmzalatma Emsal Karar14.6.2024

Korku ve Baskı Yaratarak Senet İmzalatma Emsal Karar konusunu içeren bu içeriği sitemizden inceleyebilir ve benzeri durumlarda hukuki hizmet talepleriniz için Elgit hukuk´u arayabilirsiniz.

 T.C. ADANA BAM 9. HUKUK DAİRESİ
T.C.
ADANA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
9. HUKUK DAİRESİ


DOSYA NO : 2022/1089
KARAR NO : 2022/1194
KARAR TARİHİ : 31/10/2022

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R IBAŞKAN : ... (...)
ÜYE : ... (...)
ÜYE : ... (...)
KATİP : ... (...)

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ADANA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 14/04/2022
NUMARASI : 2021/... ESAS
DAVACI : ...
VEKİLİ : Av. ... - ...
İHTİYATİ TEDBİRE
İTİRAZ EDEN DAVALI : 1- ... - ...
VEKİLİ : Av. ... -
DAVALI : 2- ... -
DAVA : Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)

İSTİNAF KARARININ
KARAR TARİHİ : 31/10/2022
YAZIM TARİHİ : ...

Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi´nin 14/04/2022 tarih, 2021/... Esas sayılı ara kararı aleyhine istinaf başvurusunda bulunulmuş olup, istinaf talebinin süresi içinde yapıldığı, başvuru şartlarının yerine getirilmiş olduğu ve istinafa başvuru koşullarının mevcut olduğu dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucu anlaşılmakla yapılan istinaf incelemesi sonucunda;

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ :

Davacı vekili dava dilekçesi ile; müvekkilinin Adana ilinde uzun yıllardır fotoğrafçılık yapan bir esnaf olduğunu, yıllar içerisinde düğünlerde, özel günlerde fotoğraf , video çekerek ve işini büyüterek belirli bir birikim sağladığını, Seyhan ... kıyısında gölün karşı tarafında Sarıçam ilçesinde mevcut bulunan bir kır düğün salonu işleten ... Org. Tur. Tes. Otel. Rek. İnş. Tic. San. Ltd. Şti.´ne %25 hisse karşılığında 911.000,00.TL ödemek suretiyle ortak olduğunu, ortaklığın ve ticaretin umduğu gibi gitmemesinden dolayı ortaklıktan sermayesini alarak ayrılmak istediğini, salonun büyük ortağı ... tarafından bu teklifin kabul görmediğini, paranın ödenmesi noktasında müvekkilini oyaladığını, bu arada mahallede tanıdığı ... isimli kişinin sürekli olarak yanına gelip gittiğini ve bu işi çözebilecek tanıdıkları olduğu konusunda telkin ve ısrarlarda bulunarak ... ve ... adındaki kişilerle tanıştırdığını, bu kişilerin ... ile birlikte kendisini psikolojik baskı altına aldıklarını, ısrarlar üzerine Adana ... Noterliği´nde düzenlenen bir vekaletname verildiğini, şahısların bilahare kendisinden senet istediğini, işin çözülmesi için bunun gerekli olduğunu söylediklerini, müvekkilinin isteksiz olmasına rağmen üzerinde korku ve baskı yaratarak 1.450.000,00.TL tutarında bir senet imzalattırdıklarını, ancak herhangi bir şekilde kendisine yardımcı olmadıkları gibi senedi Adana 9. İcra Dairesi´nin 2019/... Esas sayılı dosyasında takibe koyduklarını, bu icra dosyasında bir kısım tahsilatların yapıldığını, takibin halen derdest olduğunu, Adana C.Başsavcılığı´nın 2019/... soruşturma sayılı dosyasında takipsizlik kararı verilmesine rağmen itiraz üzerine sulh ceza mahkemesi tarafından takipsizlik kararının kaldırıldığını, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı´nın 2021... Soruşturma sayılı dosyasında araştırmanın devam ettiğini, bu iddiaların CD çözümüne ilişkin bilirkişi raporunda anlatılan konuşmalarda da teyit edildiğini belirterek müvekkilinin Adana 9. İcra Müdürlüğü´nün 2019/... Esas sayılı dosyasından dolayı davalılara borçlu olmadığının tespitine, fazla ödenen miktarın davalılardan alınarak davacıya ödenmesine, %20´den aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatının davalılardan alınarak müvekkiline verilmesine, takibin tedbiren ve teminatsız olarak, aksi halde cüzi bir teminat karşılığında durdurulmasına veya tahsil edilen ya da edilecek paranın alacaklıya ödenmesinin tedbiren önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi´nin 03/11/2021 tarih, 2021/... Esas sayılı ara kararı ile; davanın icra takibinden sonra açıldığı, icra takibinin tedbiren durdurulmasına karar verilemeyeceği, senetteki imzanın inkar edilmediği, sahteliğinin ileri sürülmediği, HMK´nın 209. maddesinin uygulanmasını gerektiren bir durum olmadığı gözetilerek takibin durdurulması talebinin reddine, ancak icra kasasına girecek paranın alacaklıya ödenmemesine yönelik tedbir talebin kabulüne, davacıdan takdiren %15 oranında teminat alınmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
Davalı vekili 12/04/2022 tarihli duruşmada; ihtiyati tedbir kararına itiraz ederek kaldırılmasını talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ ARA KARAR ÖZETİ :

Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi´nin 14/04/2022 tarih, 2021/... Esas sayılı ara kararı ile; 03/11/2021 tarihli ihtiyati tedbir kararında belirtilen sebep ve gerekçelerin yerinde olduğu, davanın icra takibinden sonra açıldığı, İİK.nun 72/3 maddesi gereğince, takibin durdurulmasına karar verilemeyeceği, ancak teminat mukabilinde kasaya girecek paranın alacaklıya tedbiren ödenmemesine karar verilebileceği gözetilerek, davalı vekilinin ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

DAVALI TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ :

Davalı ... vekili istinaf talebi ile; 14.04.2022 tarihli tedbir kararının reddine yönelik ara kararının bozulması ve kaldırılması ile dosyada vaki tedbir kararının kaldırılması gerektiğini, şöyle ki, mahkeme nezdinde kabul görmüş tedbir kararının haksız olduğu gibi, talep ve davanın da haksız ve kötü olduğunu, aradan geçen 5 yılı aşkın zaman sonra menfi tespit davası açılmasının kötüniyetin tam ispatı olduğunu, icra takip dosyamız incelendiğinde (Adana 9. İcra Müdürlüğünün 2019/... Esas dosyası) dosya belli bir sürece gelmiş gayrimenkuller satılmış, ihalenin feshi davaları İstinaf sürecinden dönmüş ve tam da bu aşamada açılan davanın seyrinin, alacaklının hakkını almasının önüne engel olarak çıkartıldığını burada hukuk yolları hile ile kullanılarak ciddi bir mağduriyet yaşatıldığını, bununla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturmaların müvekkili ile alakası olmadığını, davacı tarafın söz konusu senedin geçerli bir alacak ilişkisine dayanmadığının belirtildiğini ancak kambiyo senetlerine hakim olan sebepten soyutluk (müceretlik) ilkesi gereğince kambiyo senedinin alt yapısını oluşturan ve onun oluşmasını sağlayan temel borç ilişkisi geçersiz olsa dahi kambiyo senedine hayat verdikten sonra bunun bir önemi bulunmadığını, takibe dayanak belgenin bir kambiyo senedi olduğunu, miktar bakımından da senetle ispat gerektiren yasal miktarın üzerinde olduğunu bu konuda MHK madde 200, bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve iflası amacıyla yapılan hukuki işlemlerini yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri iki bin beş yüz Türk Lirasını geçtiği taktirde senetle ispat olunması gerekir dendiğini ancak davacı tarafın dosyaya hiçbir yazılı belge delil sunmadan soyut iddialarda bulunduğunu, dava dosyamıza davacı yan lehine tedbir kararı veren ve iş bu tedbir kararının kaldırılması talebimizi red eden mahkeme ara kararının istinaf edilmesi talebimiz ve haklı gerekçelerimiz varlığı sebebi ile haklı ve hukuki olmaya yerel mahkeme kararının istinaf edilmesi zorunluluğu doğduğunu, tedbir kararının hukuki olmadığı ve dayanağı hususların doğru olmadığını, ara karar kabul edilebilir gerçek olgu ve mesnedden yoksun olup, iş bu istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını talep etmiştir.

HUKUKİ NİTELENDİRME, DELİLLERİN VE İSTİNAF SEBEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve GEREKÇE :
Dava hukuki niteliği itibarıyla "Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)" ise de istinafa konu uyuşmazlık ise ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararın kaldırılması talebine ilişkindir.

Davacı vekilince icra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında %15 teminat karşılığı icra veznesine girecek paranın alacaklıya ödenmesinin tedbiren durdurulduğu, davalı vekilinin itirazı üzerine itirazın reddine karar verildiği, iş bu karara karşı davalı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulduğu anlaşılmıştır.

Davanın icra takibinden sonra açılan menfi tespit davası olduğu, İİK´nun 72/3 maddesi uyarınca takipten sonra açılan menfi tespit davalarında takibin tedbiren durdurulmasına karar verilemeyeceği ancak talep halinde icra veznesine girecek paranın alacaklıya ödenmesinin tedbiren durdurulacağı, madde metninin incelenmesinden bu hususta hakimin takdir yetkisinin bulunmadığı anlaşılmakla, İİK´nun 72/3 maddesi uyarınca teminat miktarının %15 ten aşağı olamayacağı ve ilk derece mahkemesince bu miktar nazara alınarak teminat miktarının belirlendiği kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmıştır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin istinaf başvurusunun reddine karar verilerek hüküm fıkrasının aşağıdaki şekilde oluşturulması uygun görülmüştür.
HÜKÜM: Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere :

1)-Davalı ... vekili tarafından Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi´nin 14/04/2022 tarih, 2021/... Esas sayılı ara kararına ilişkin yapılan istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK´nın 353/1-b.1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE,
2)-492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince karar tarihi itibarıyla alınması gereken 80,70.TL istinaf karar harcı peşin olarak alındığından yeniden harç alınmasına YER OLMADIĞINA,
3)-İstinaf kanun yoluna başvuran Davalı ... tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin davalı üzerinde BIRAKILMASINA,
4)-HMK. 333 maddesi uyarınca kullanılmayan gider avansının İlk Derece Mahkemesince İADESİNE,
5)-İnceleme duruşmasız yapıldığından taraflar lehine vekalet ücreti takdirine YER OLMADIĞINA,
6)-6100 sayılı HMK´nın 7035 sayılı yasanın 30. maddesiyle değişik 359/3 maddesi gereğince kararın kesin olması nedeniyle İlk Derece Mahkemesince taraf vekillerine TEBLİĞİNE,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda HMK´nın 362/1-f maddesi gereğince kesin olmak üzere 31/10/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp