MENÜ

Mal Varlığı Üzerine Tedbir Konulması Yargıtay Kararı26.8.2022

Mal Varlığı Üzerine Tedbir Konulması Yargıtay Kararı hususu ve ilgili hususta yer alan detayları sitemizden inceleyebilir ve hemen uzmanlarımızdan benzer durumlar için profesyonel destek alabilirsiniz.

 1. Hukuk Dairesi         2020/2694 E.  ,  2021/7347 K.


MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL


Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, eşi ile aralarındaki boşanma davası sırasında, mal varlığı üzerine tedbir konulacağı endişesi ile eşinin avukatı ile görüşerek, maliki olduğu dava konusu ... ada ...parsel sayılı taşınmazda bulunan 52 no’lu bağımsız bölümü, sözü edilen avukatın eşi olan davalı ...’a bedelsiz olarak devrettiğini, işlemin yasaya ve ahlaka, kamu düzenine aykırı olup, TBK’nin 27. maddesi anlamında kesin hükümsüzlük bulunduğunu ileri sürerek dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ile adına tescilini istemiştir.

Davalı, taşınmazı geçerli bir satış işlemiyle edindiğini, iddiaların asılsız olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

İlk derece mahkemesince; davacının, yasaya ve ahlaka aykırı olduğunu ileri sürdüğü işlemin tarafı olup, irade bozukluğuna dayanmadığını beyan ettiği, işlemin mutlak butlanla batıl olduğunun ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine dair verilen kararın davacı tarafından istinafı üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince, 6098 Sayılı TBK’nin 81. maddesine göre, hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şeyin geri istenemeyeceği, davacının boşanma davası sırasında taşınmazları üzerine tedbir konulmamasını sağlamak amacıyla iradi olarak temliki yaptığını ileri sürmesi karşısında hileden ve muvazaadan söz edilemeyeceği gibi, TBK’nin 81. maddesi uyarınca da taşınmazı geri isteyemeyeceği gerekçesiyle davacının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 30/11/2021 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili Avukat ... ile temyiz edilen davalı vekili Avukat ... geldiler duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor okundu. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 20.11.2021 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince gelen temyiz edilen vekili için 3.815.00 TL duruşma vekâlet ücretinin ve aşağıda yazılı 4,90 TL bakiye onama harcının temyiz edenden alınmasına, 30/11/2021 tarihinde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler