MENÜ

Mirasçıdan Mal Kaçırmak Yargıtay Kararı11.2.2022

Mirasçıdan Mal Kaçırmak konusu içeren Yargıtay Kararını Aydın ilinde bulunan Elgit Hukuk Bürosu´nun kurumsal web sitesinden hemen inceleyebilir ve aklınıza takılan tüm sorular için uzman avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

1. Hukuk Dairesi         2021/7918 E.  ,  2021/7178 K.


MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAZMİNAT


Taraflar arasında görülen davada;
Davacılar, mirasbırakan İsmail Altın’ın maliki olduğu 263 parsel (yenileme ile 133 ada 16 parsel) sayılı taşınmazı mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla ve muvazaalı olarak 27.02.1998 tarihinde davalı torunu ...’a (... oğlu); adı geçenin de 27.06.2012 tarihinde dava dışı ...’a (... oğlu) satış yolu ile temlik ettiğini ileri sürerek, belirsiz alacak davası olduğu belirtilmek suretiyle dava konusu 263 parsel (yenileme ile 133 ada 16 parsel) sayılı taşınmazın dava tarihindeki güncel değeri üzerinden miras paylarına isabet eden değerin dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemişler; davacılar vekili 12.10.2015 tarihli dilekçeyle dava değerini 25.866,75 TL olarak arttırmıştır.

Davalı, zamanaşımı süresinin geçtiğini, mirasçı olmadığı için mirasta iade talebinin husumet nedeniyle reddi gerektiğini belirtip davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, muvazaa olgusunun sabit olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne ilişkin karar, Dairece; "…Somut olgular ve deliller yukarıdaki ilkelerle birlikte değerlendirildiğinde, temlikin mirastan mal kaçırmak amaçlı ve muvazaalı olarak yapıldığı saptanarak tazminat isteğinin kabulüne karar verilmiş olması kural olarak doğrudur. Somut olayda, davacı taraf, dava dilekçesinde, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu(HMK) 107. maddesinde düzenlenen belirsiz alacak davası olduğunu belirtmek suretiyle eldeki davayı açmıştır. Dava konusu taşınmazın dava tarihindeki değerinin mahkemece yapılacak keşif sonucu alınacak bilirkişi raporuna bağlı olmakla dava değerinin tam ve kesin olarak davacı tarafından belirlenmesi mümkün bulunmadığından davanın belirsiz alacak olarak açılması HMK 107. maddesine uygun düşmektedir. Bu nedenle belirsiz alacak davasında davacının talebini arttırmasına ilişkin dilekçesi ıslah niteliğinde olmayıp, dava değerinin belirlenmesine yönelik olup eksik harcın tamamlandığı da dosya kapsamıyla sabittir. Hal böyle olunca, dava konusu taşınmazın dava tarihindeki değerinden davacıların miras paylarına isabet eden değer üzerinden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetli değildir." gerekçesiyle bozulmuş, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi ...´ın raporu okundu. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

-KARAR-

Hükmüne uyulan bozma kararında gösterildiği şekilde işlem yapılarak karar verilmiştir. Davalının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle, usul ve yasaya ve bozma kararının gerekçelerine uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 1.325,21 TL bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Boşanma-Ziynet ve Eşya Alacağı Yargıtay Kararı
    Boşanma-Ziynet ve Eşya Alacağı Yargıtay Kararı detayları kurumsal web sitemizde sizlere sunuldu. Hemen siteden ilgili içeriğe erişebilirsiniz. Elgit Hukuk Bürosu Aydın´dan tüm Türkiye´yi bilgilendirmektedir. ...
  • İhbar Tazminatı Almanın Şartları
    İhbar tazminatı işçinin işten haber verilmeden veya ihbar süresi bitiminden önce işveren tarafından işçiye ödenmek zorunda olan tutardır. ...
  • Sahte Olan Resmi Belgeyi Kullanma Suçu
    Sahte Olan Resmi Belgeyi Kullanma Suçu TCK 204. maddede belirtilmekte olan bu suça dair merak edilenleri sizlerle paylaşmaktayız. ...