MENÜ

Ölümlü Trafik Kazalarında Sigorta Şirketlerine Başvuru25.12.2020

Ölümlü Trafik Kazalarında Sigorta Şirketlerine Başvuruya dair oldukça fazla bilginin yer aldığı Elgit Hukuk Bürosu firmamızdan bilgi edinebilir ve alanının en iyi avukatlarına firmamız aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Sigorta şirketlerinde kişinin ve vekilin bilgileri yer almaktadır. Ardından talep edilen konular açıklanmaktadır. Kazaya karışılan durumlarda kusurlu olan araçların bilgilerinin verilmesi zorunludur. Akabinde olay ile ayrıntılı bir anlatım yapılmaı ve eklerde kaza tutanağı, onarım faturaları gibi belgelerinde bulunması gerekmektedri. Sigorta avukatları konusunda uzman olan büromuz aynı zamanda trafik kazaları alanında da uzmanlığını her geçen gün geliştirmektedir.

Sigorta firmalarına dava açmadan önce başvuruların açılması gerekmektedri. Ancak dava açılması durumunda da bu başvuru niteliği taşıyacaktır.

Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası
İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortası
Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortası
Birleşik Sigorta Poliçesi

 Sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapılırken gerekli belgeler nelerdir?

-Veraset İlamı

-Kaza Raporu

-Hak sahibine ait banka hesap bilgileri

-Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği

-Mağdura ait son üç aylık döneme ilişkin ücret belgesi

-Cenaze gideri isteniyorsa buna ilişkin belgeler,

-Otopsi Raporu

-Cumhuriyet Savcılığı iddianamesi veya fezleke veya takipsizlik kararı

-Bilirkişi kusur raporu

-Bilirkişi hesap raporu

------

YARGITAY KARARLARI

17. Hukuk Dairesi         2019/1622 E.  ,  2020/4816 K.


"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı istinaf başvurusunun istinaf eden davalılar yönünden esastan reddine, davacılar yönünden kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar ... ile ... Turizm Taşımacılık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili; davalıların sürücüsü, maliki ve zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumuluk sigortacısı olduğu araçta yolculuk yapan davacının annesinin aracın tek taraflı kaza yapması neticesinde vefat ettiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000,00 TL cenaze ve defin gideri ile 100.000,00 TL manevi tazminatın sigorta şirketini maddi tazminatla sorumlu tutarak kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini 6.535,21 TL´ye yükseltmiştir.
Davalı ... şirketi vekili; davanın reddini savunmuştur.
Diğer davalılar davaya cevap vermemişlerdir.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre, davacının cenaze ve defin giderleri talebi yönünden davanın konusuz kalması nedeni ile esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, manevi tazminat davası yönünden kısmen kabulü ile 40.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan
29.03.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, davalı ... ve ... Turizm Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalılar ... ile ... Turizm Taşımacılık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından istinaf edilmiştir.
Antalya Bölge Adliye Mahkemesince, davalılar ... Turizm ve ...’ın istinaf başvurularının esastan reddine, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, kararın kaldırılmasına ve hükmün HMK´nın 353/1-b,2 madde ve bendi uyarınca yeniden tesisine, davacının cenaze ve defin giderleri talebi yönünden davanın konusuz kalması nedeni ile esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, manevi tazminat davası yönünden kısmen kabulü ile 70.000,00 TL manevi tazminatın 29.03.2015 olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, davalı ... ve ... Turizm Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş; Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davalılar ... ile ... Turizm Taşımacılık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece gerçekleşen kazada annesinin vefatı nedeniyle davacı lehine 40.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmiş olup Bölge Adliye Mahkemesince davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile 70.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmiştir.
6098 sayılı TBK´nun 56. (818 sayılı BK´nun 47.) maddesi hükmüne göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1966 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar
açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
O halde Bölge Adliye Mahkemesince, meydana gelen trafik kazası sonucu davacının annesi olan murisinin ölümü nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kazanın meydana geldiği tarih de göz önünde bulundurularak davacı için hak ve nasafet kuralları çerçevesinde daha düşük manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, bir miktar yüksek manevi tazminata hükmedilmesi uygun görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar ... ile ... Turizm Taşımacılık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile ilk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULMASINA; Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına, HMK’nın 373/1. maddesi uyarınca dava dosyasının bölge Adliye Mahkemesine, kararın bir örneğinin İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar ... ile ... Turizm Taşımacılık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti´ne geri verilmesine 14/07/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Aracın Değer Kaybını Kim Öder
    Aracın Değer Kaybını Kim Öder ile ilgil merak ettiğiniz bilgilere ELGİT HUKUK BÜROSU aracılığı ile bu sitemizde ve içeriğimizde ulaşabilirsiniz. ...
  • Taşerona Kadro
    24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile, basında taşeron şirket işçisi olarak tabir edilen alt işveren işçiler ile ilg ...
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (Trafik Kazasından Kaynaklanan)
    Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (Trafik Kazasından Kaynaklana) emsal kararına Elgit Hukuk Bürosu web sitesi içeriklerinden hemen erişebilir ve bilgi alabilirsiniz. ...
Whatsapp