MENÜ

Rüşvet Vermeye Teşebbüs Yargıtay Kararı24.5.2024

Rüşvet Vermeye Teşebbüs konusunu içeren Yargıtay Kararını inceleyin. Elgit Hukuk Bürosu web sitesinde bu detay sizlerle paylaşılmıştır.

 5. Ceza Dairesi         2021/934 E.  ,  2021/3195 K.


İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Rüşvet vermeye teşebbüs

...

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Dairemizin mahkemece uyulmasına karar verilen 17/12/2019 tarihli ve 2017/6988 Esas, 2019/11879 Karar sayılı bozma ilamında "...Açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanmasına neden olan kasıtlı suça ilişkin olarak somut olayda, şüphelinin ruhsatsız inşa ettiği binanın ilgili kısımlarına ilişkin müracaatı ve 7143 sayılı Kanun gereğince yapı kayıt belgesi alması hâlinde bu belgenin, anılan yapı hakkında yeniden yapılması veya kentsel dönüşüm uygulanmasına kadar ki geçecek süreçte 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu´nun 184. maddesi anlamında yapı ruhsatiyesi veya ruhsat olarak mütalaa ve bahsedilen hukuka aykırılığı ortadan kaldırdığının kabul edilmesi gerektiği, bu hâlde de 5237 sayılı Kanun´un 184/5. maddesine göre sanık hakkında mahkum olunan cezanın bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacağı nazara alındığında, sanığın anılan düzenlemelerden yararlanıp yararlanmadığı araştırılarak, imar işlemlerinin olumlu sonuçlanmış olması durumunda, sanığın denetim süresinde işlediği başkaca kasıtlı suçtan mahkum olup olmadığı tespit edilerek sonucuna göre açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanıp açıklanmayacağının değerlendirilmesi..." gerektiğinin belirtilmesine ve mahkemece bozma ilamına uyulması yönünde karar verilmesine rağmen, hükmün açıklanmasına neden olan kasıtlı suça ilişkin UYAP kayıtlarında yapılan incelemede sanık hakkında İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 09/02/2021 tarihli ve 2011/525 Esas, 2012/933 sayılı Ek Kararı ile imar kirliliğine neden olma suçu yönünden kamu davasının düşürülmesine karar verildiğinin anlaşılması karşısında, ihbara konu dava dosyasının getirtilerek sanığın anılan düzenlemelerden yararlanıp yararlanmadığı hususunda araştırma yapıldıktan sonra açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanma şartlarının oluşup oluşmadığının yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Kanun´un 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK´un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA 29/06/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp