MENÜ

Taksirle Yaralama Suçunda Cezasızlık Sebepleri15.05.2019

Taksirle Yaralama Suçunda Cezasızlık Sebepleri ve işinin ehli avukatlarla davalara katılma ihtiyaçları için ELGİT HUKUK BÜROSU web sitesinden gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

Suçun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlıdır. Ancak yaralama suçunun bi­linçli taksirle işlenmesi durumunda suçun soruşturma ve kovuşturulması için 89/5. maddesi uyarınca şikayet koşulu aranmamıştır. Bu durumda Soruşturma ve kovuş­turma işlemleri doğrudan doğruya C. Savcılığı tarafından yapılır.TCK’nın 73. maddesinin 1. ve 2. fıkraları uyarınca soruşturulması ve kovuş­turulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.Taksirle yaralama suçları bilinçli taksirle işlendiğine ya da şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın 5271 sayılı CMK’nın 5560 sayılı Kanunla değişik 253./I maddesine göre uzlaştırma hükümlerine tabidir.Uzlaşmanın nasıl yapılacağı CMK’nın 253. maddesinde hükme bağlanmış ise de, uzlaşmanın kapsamından ve içeriğinden söz edilmemiştir. YTCK’nın 73/8. maddesi 5560 sayılı Kanunla yürürlükten kaldınlmazdan önce böyle bir nitelik taşımakta, uzlaşmanın hangi konularda olabileceğini hüküm altına almaktaydı. An­cak böyle bir içerik uzlaşma kurumunu düzenleyen CMK’nın 253. ve 254. maddele­rinde yer almamaktadır. Bununla birlikte CMK’nın 253/19. maddesinin gerekçesin­de bu konuya ilişkin açıklamalar bulunmaktadır. “Ondokuzuncu fıkraya göre, uz­laşma, bir edimin yerine getirilmesi veya yerine getirileceğinin taahhüt edilmesi halinde gerçekleşebilecektir. Şüphelinin edimini defaten yerine getirmesi halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecektir.

Failin gerçekleştirdiği davranışın suçun kanuni tanımına uygun olması, fiilin hukuka aykırı olması bakımından karine oluştur. Ancak TCK’ da sayılan bazı durumlar fiili hukuka uygun hale getirmektedir. Bu durumlar; Görevin ifası, meşru savunma, hakkın kullanılması ve ilgilinin rızasıdır. Söz konusu hukuka uygunluk nedenlerinin hepsinin temelinde orantılılık düşüncesi yatar. Yapılan hareket kendisini hukuka uygun kılan nedenlerle ölçülü olmalıdır aksi halde hukuka uygun sayılmaz. Sınırın aşılması halinde fail cezalandırılır ancak cezasında bir miktar indirime gidilebilir.

Aşağıda sayılan haller somut olayda failin kusurluluğunu etkileyebilmektedir;

* Hukuka aykırı fakat bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi
* Zorunluluk hali
* Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması
* Cebir ve tehdit dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi
* Haksız tahrik
* küçüklüğü, sağır ve dilsizlik
* Akıl hastalığı
* Geçici nedenler, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olma

Detaylar ve sorularınızın yanıtları için çekinmeden büromuzun numarası üzerinden bizi arayabilirsiniz.
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler