MENÜ

Tedbir Nafakası Davasının Kabulü Yargıtay Kararı26.8.2022

Tedbir Nafakası Davasının Kabulü Yargıtay Kararı detaylarına kurumsal sitemizden hemen erişebilir ve aklınıza takılan tüm hususlar için web sitemizde yer alan irtibat numaralarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

 2. Hukuk Dairesi         2021/9135 E.  ,  2021/8995 K.

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Tedbir Nafakası-Karşılıklı Boşanma


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından tazminatların ve nafakaların miktarları yönünden; davalı-karşı davacı erkek tarafından ise kadın tarafından açılan davanın kabulü, kusur belirlemesi, tazminatlar, nafakalar ve velâyet yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Davalı-karşı davacı erkeğin, kadının tedbir nafakası davasının kabulüne yönelik temyiz dilekçesinin incelemesinde;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca “Miktar veya değeri kırk bin Türk Lirasını(bu tutar dâhil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar” temyiz edilemez. 02.12.2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanunun 44. maddesi ile 6100 sayılı Kanuna eklenen Ek madde 1 uyarınca temyiz parasal sınırlarının (HMK m. 341, 362) Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl tespit ve ilan edilecek yeniden değerleme oranında artırılması öngörülmüştür. Karar tarihi itibariyle bu miktar “78.630,00 TL” olarak belirlenmiştir.

Somut olayda davacı kadının talep ettiği yıllık toplam 10.200 TL tutarındaki tedbir nafakasının kabulüne karar verilmiş olup, bölge adliye mahkemesince tedbir nafakası davası yönünden verilen karar kesindir. Bu nedenle, davalı erkeğin tedbir nafakası davasının kabulüne dair temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

2-Tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gelince :

a) Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve özellikle yapılan yargılama ve toplanan delillerden erkeğe kusur olarak yüklenilen sadakatsizlik vakıasının güven sarsıcı boyutta kaldığını, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin yine de ağır kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre davalı-karşı davacı erkeğin tüm, davacı-karşı davalı kadının aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

b-Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı-karşı davalı kadın yararına takdir edilen maddî ve manevî tazminat azdır. Türk Medeni Kanunu´nun 4 üncü maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanunu´nun 50 ve 51 inci maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddî (TMK m. 174/1) manevî (TMK m. 174/2) tazminat takdiri gerekir. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.

c-Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre davacı-karşı davalı kadın yararına takdir edilen yoksulluk nafakası azdır. Mahkemece, Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

d-Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre ortak çocuk Taha Burak yararına hükmedilen iştirak nafakası azdır. Mahkemece, Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Davalı-karşı davacı erkeğin "Kadının tedbir nafakası davasının kabulüne" yönelik temyiz dilekçesinin yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple REDDİNE, temyiz edilen bölge adliye mahkemesi hükmünün yukarıda 2-b, 2-c ve 2-d bentlerinde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda (2/a) bendinde gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın ...´e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 292.10 TL temyiz başvuru harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran Zeynep´e geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi. 01.12.2021 (Çrş.)

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Cari Hesaptan Kaynaklı Alacak Davaları
    Cari Hesaptan Kaynaklı Alacak Davaları hakkında hazırlanmış olan bu içeriğimize kurumsal sitemizden göz atabilirsiniz. Elgit Hukuk Bürosu bilgilendirmeye devam ediyor. ...
  • Çekişmeli Boşanma Davasında İlk Duruşma Ne Zaman Olur?
    Elgit Hukuk Bürosu´nun bu içeriğinde Çekişmeli Boşanma Davasında İlk Duruşma Ne Zaman Olur? sorusu ve yanıtına dair bilgiler yer alıyor, hemen inceleyebilirsiniz. ...
  • Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması
    Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması konusunun ele alındığı ve resmi belgede sahtecilik hususları içeren bu Yargıtay Kararı´nı Elgit Hukuk sitesinden inceleyebilir ve benzer durumlar için avukatlarımıza anında ulaşabilirsiniz. ...