MENÜ

Trafik Kazası Davalarında Zamanaşımı21.12.2020

Trafik Kazası Davalarında Zamanaşımına dair kısa bilgilere Elgit Hukuk Bürosu kurumsal sitesinden erişebilir ve aklınızdaki tüm soruların yanıtlarını alabilmek adına web sitemizin iletişim sayfasında yer alan numaralar aracılığı ile avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

İlgili davalardaki detay Karayolları Trafik Kanununun 109 maddesinde motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarih itibari ile başlayarak iki yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak 10 sene içerisinde zaman aşımına uğradığı açıkca belirtilmektedir. İlgili konu Türk Borçlar Kanununda 72. maddede aynı şekilde olarak 2 ve 10 yıllık zaman aşımı süreleri bulunmaktadır.

Eğerki bu ceza hukuku anlamında yer alan suç teşkil eden bir dava kapsamında ise ceza kanunları daha fazla zamanaşımı süresü öngörmekteyse o süreler uygulanmaktadır. Sizlerde bulunduğunuz ilde yaşanan trafik kazaları ile ilgili bilgi almak ve uzman trafik kazası avukatları ile çalışmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Elgit Hukuk Bürosu uzmanlık alanında sizlere en iyi hizmetleri trafik kazaları avukatları ile vermektedir. Bu konuda bizi aramadan bizden bilgi almadan karar vermemenizi tavsiye ederiz.

---

YARGITAY KARARLARI

17. Hukuk Dairesi         2016/11921 E.  ,  2017/5333 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili dava dilekçesinde; 28/07/2015 tarihinde mülkiyeti müvekkiline ait olan ... plakalı ...9 plakalı araca, davalı ... şirketince ... numaralı poliçe ile sigortalanan dava dışı ... ... adına kayıtlı ... plaka sayılı aracın çarptığını, meydana gelen bu kazada davalı ... şirketince sigortalanan ... plaka sayılı aracın tam kusurlu olduğunu, davalı ... şirketinin, ... poliçe limiti oranında meydana gelen bu kazada oluşan maddi zarardan sorumlu olduğu, müvekkilinin aracının ... ... Otomotiv ... yetkili servisine çekildiğini, müvekkilinin aracının davalı ... şirketince tamir edildiğini, müvekkilinin aracında hasardan dolayı 12.616,92 TL hasar kaydının gözüktüğünü, davalı ... şirketince bu hasarın 8.844,67 TL´sinin karşılandığını, geri kalan ödemeyi müvekkilinin kendi cebinden ödediğini, ayrıca değer kaybı ile ilgili müvekkiline ayrıca bir ödemenin yapılacağı belirtilmesine rağmen, devam eden süreçte herhangi bir ödeme yapılmadığını, karşı tarafın tam kusurundan dolayı meydana gelen bu kazada, müvekkilinin arabasının çok büyük değer kaybına uğradığını, bu nedenlerle maddi tazminata yönelik fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla kaza tarihi olan 28/07/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 1000,00 TL maddi tazminat ile araçta meydana gelen değer kaybının tespit edilerek, davalıdan alınarak, müvekkiline verilmesine ve yargılama harç ve giderleriyle vekalet ücretinin davalı taratan tahsiline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.
Davalı vekili cevaba dilekçesinde; davanın ... Asliye Hukuk Mahkemesi´nde açıldığını, davaya bakmaya müvekkili şirketin yargı çevresinde bulunduğu ... ... Mahkemeleri´nin yetkili olduğunu, bu sebeple davanın yetkisizlik nedeni ile reddinin gerektiğini, davayı kabul anlamına gelmemek kaydıyla; davacı tarafın araç hasarının karşılandığını, davacının herhangi bir zararının bulunmadığını, davacı taraf aracı dava konusu kaza sonucunda hasarlandığını ve aracın onarım bedelini müvekkili şirketten talep ettiğini, davacı tarafın müvekkili şirkete davadan önce yaptığı başvuru üzerine 196808 numaralı hasar dosyasının açıldığını, müvekkili şirket tarafından ... nezdinde kayıtlı olan bağımsız ... eksperi atandığını, hasardan hemen sonra davacının araç hasarı talebi ile ilgili yapılan ekspertiz raporunda 8.844,67 TL tazminat hesaplandığını ve bu tutarın 30.09.2015 tarihinde davacı taraf vekiline ödendiğini, davacı tarafın tüm zararlarının karşılandığını, davacı tarafa ait araçta herhangi bir değer kaybının mevcut olmadığını, zira aracın 2006 model olup, yaşı itibariyle değer kaybının mevcut olmadığını, TOBB değer kaybı kriterleri uyarınca 75.000 km ve üzeri araçlarda değer kaybının bulunmadığını, davacıya ait aracın 203.014 km´de olduğunu ve değer kaybının bulunmadığını, bu nedenlerle değer kaybı yönünden davanın reddine karar verilmesini, aleyhe açılan davanın reddi ile davacının davasını ispatlaması halinde, müvekkili şirketin öncelikle ferilerden sorumlu tutulmamasına karar verilmesini, olmaz ise, asıl alacak, yargılama giderleri ve avukatlık ücreti açısından ayrı ayrı poliçe limiti ile sorumlu tutulmasına karar verilmesini, faizin en erken dava tarihinden başlatılmasına karar verilmesini ve davanın reddedilen kısmı açısından yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davacı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.
Mahkemece, tüm dosya kapsamı, dosya içerisinde bulunan deliller, davacı tarafın iddiaları, davalı tarafın savunmaları, ... poliçesi, hasar dosyası, bilirkişi raporu ve diğer tüm bilgi ve belgeler hep birlikte değerlendirildiğinde, davacıya ait ... Plakalı ...9 plaka sayılı araç ile davalı ... şirketince sigortalanan ... plaka sayılı aracın kaza yapması neticesinde davacının aracında maddi hasar meydana geldiği, maddi hasarın niteliği gereği, araçta değer kaybına neden olduğu, davalı ... şirketince sigortalanan aracın sebebiyet verdiği bu kazadan dolayı, davacının aracında 6000,00 TL´lik değer kaybı oluştuğu, bu hususun usul ve yasaya uygun olarak hazırlanan, hüküm kurmaya ve denetime elverişli bilirkişi raporundan anlaşıldığı, bu itibarla davacı tarafın davasının ıslah talebi doğrultusunda davanın kabulü ile; 1.000,00 TL´sine kaza tarihi olan 28/07/2015 tarihinden, 5.000,00 TL´sine ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte toplam 6.000,00 TL alacağın davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine, dair karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, değer kaybı talebinin kabulü ile davacı vekilinin değer kaybı talebinin teminat dışında olduğuna dair aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava trafik kazasından kaynaklanan tazminat talebine ilişkindir.
Dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile, araçta meydana gelen değer kaybı bedeli olarak 1.000,00 TL talep edilmiştir.
Mahkemece yapılan araştırma inceleme hüküm vermeye yeterli değildir.
6100 Sayılı HMK 266 ve devamı maddeleri gereğince çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verilir, hükmüne yer verilmiştir. Sonucu açık ve belli durumlar ayrık olmak üzere, trafik kazalarında hasarın tespiti de uzman bilirkişi aracılığıyla yapılmalıdır.
Dosyanın hasar uzmanı (mak.müh.) bilirkişiye tevdii ile aracın markası, modeli, yaşı, kaza tarihi itibariyle kilometresi ve diğer özellikleri birlikte değerlendirilmek suretiyle kazadan önceki (hasarsız) haliyle 2.el piyasa rayiç fiyatı ile kazada uğradığı hasardan sonra onarılmış haliyle 2.el piyasa rayiç fiyatı arasındaki fark olan değer kaybı zararının belirlenmesi gerekmektedir.
Somut olayda, davacıya ait zarar gören araç yurtdışında kayıtlı yabancı plakalı araçtır, davanın, çift taraflı trafik kazası nedeni ile davacının aracında meydana gelen değer kaybının davalıdan tahsili istemine ilişkin olduğu anlaşılmakla, her ne kadar dosyada mevcut bilirkişi raporu esas alınarak hüküm kurulmuş ise de, bu rapora davalının itiraz ettiği anlaşılmakla, dosya kapsamı gereği, uzmanlık isteyen bir konuda HMK 266.maddesi gereğince, davaya konu hasar nedeni ile davacı aracının kayıtlı olduğu ülkedeki rayiç dğerlere göre konusunda uzman makine mühendisi bilirkişiden alınacak rapor ile tazminat bedelinin hesaplanarak ve kazanılmış haklarda gözetilerek karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru olmamıştır.
2-Davalı ...Ş. kazaya neden olan aracın zorunlu mali sorumluluk trafik sigortacısı olup, 2981 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 99/1 maddesi ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları´nın B.2 maddesi gereğince trafik sigortacısının zarar giderim yükümlülüğü rizikonun ihbarı ve gerekli belgelerin sigortacıya iletildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde yerine getirmek şeklinde belirlenmiş bulunmaktadır. Bu sebeple usulüne uygun bir başvuru yapılıp yasada belirtilen süre dolmadan trafik sigortacısı bakımından alacağın muacceliyetinden ve dolayısıyla temerrüdünden sözedilemez. Davalı ... şirketinin dava açılmakla temerrüde düştüğünün kabulü gerekmektedir. Kabule göre de faiz başlangıç tarihinin dava tarihi olması gerekirken olay tarihinden itibaren faize karar verilmesi de doğru görülmemiştir.
O halde mahkemece, makine mühendisi uzman bilirkişiden hasar yönünden ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınarak, sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 10/05/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler