MENÜ

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası04.12.2020

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davasına dair tüm açıklayıcı bilgiler ve trafik kazası avukatlarımızdan hukuki destek alabileceğiniz detayları bu içeriğimizde Elgit Hukuk Bürosu sayfasında inceleyebilirsiniz.

Ölüm yaşanan trafik kazalarında ölen kişinin yakınları ve ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişiler tazminat davası talebinde bulunabilirler. Aynı zamanda cenaze ve defin masrafları altında tazminatlarda talep edilebilir. Ölen kişilerin yakınları duymuş oldukları acı,üzüntü sebebiyle manevi tazminat da talep edebilmektedir. Yaralanmalı olan trafik kazalarında ise, kaza sebebi ile yaralanan kişi yaşamını devam ettiği sebepten ötürü yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı isteme hakkı bulunmamaktadır. Ancak trafik kazası sebebi ile kazada yaralanmış olan kişi, tedavi gördüğü tüm süreç içerisinde çalışmadığı için mahrum kalmış olduğu gelirlerin tazminini kaza nedeni ile yapılan tüm tedavilere ilişkin giderleri isteyebilmektedir. İster. Ek olarak yaralanmalı trafik kazalarında da yaralanan kazazede elem ve ızdırap için manevi tazminat davası açmak da isteyebilir.

Sakatlanma olan durumlarda ise, kişi sakatlık oranına göre, ömrünün kalanında meydana gelecek olan iş gücünün kaybına yönelik olan zararı, tedavisindeki tüm masrafları tazminat olarak talep edebilmektedir. Duymuş olduğu acı, ızdırap içinde ayrıca manevi tazminat isteyebilme hakkı bulunmaktadır.

Sizlerde yaşanan trafik kazası sonrasında MADDİ ve MANEVİ tazminat talepleriniz için işinin ehli avukatlarımız ile telefon üzerinden irtibata geçebilirsiniz. İşinde uzman avukatlarımız Elgit Hukuk Bürosu çatısı altında sizlere ulaşım sağlıyor. Sizlerde incelediğiniz iletişim sayfamız üzerindeki numaraları arayabilir ve avukatlarımız ile her türlü sorunuzun yanıtını arayabilirsiniz.

Aradığınız trafik kazası avukatları için hemen bizi arayın.

---

YARGITAY KARAR ÖRNEKLERİ

4. Hukuk Dairesi         2020/470 E.  ,  2020/2546 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 13/11/2019 gün ve 2018/1315 esas -2019/5272 karar sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davalılardan Vakıflar Genel Müdürlüğü vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla HUMK’un 440-442. maddeleri uyarınca tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hükmün davalı Türkiye Tabibler Vakfı Şifa Tıp Merkezi İktisadi İşletmesi tarafından temyizi üzerine Dairemizin 13/11/2019 gün 2018/1315 esas, 2019/5272 karar sayılı ilamı ile hüküm onanmış, davalı ... vekilince kararın düzeltilmesi istenmiştir.
Davacılar, murisleri Yüksel Aslan´ın davalı vakıf adına kayıtlı aracın hastane çalışanı diğer davalı ... Tuncel´in yönetiminde iken çarpması sonucu vefat ettiğini belirterek uğradığı maddi ve manevi zararın giderilmesini istemiştir.
Davalılar, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; davalı Türkiye Tabibler Vakfı Şifa Tıp Merkezi İktisadi İşletmesi tarafından temyizi üzerine Dairemizin 13/11/2019 gün 2018/1315 esas, 2019/5272 karar sayılı ilamı ile hükmün onanmasına karar verilmiş; davalı ... vekilinin karar düzeltme isteği üzerine dosya yeniden incelenmiştir.
Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin 2. fıkrasında “Kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve kapatılan diğer kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Birinci fıkrada sayılanların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.” hükmü, 2. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde ise “Ekli (III) sayılı listede yer alan vakıf ve dernekler ile bunların iktisadi işletmeleri” ifadesi mevcuttur.
670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesine göre ise kapatılan bu vakıfların varlıkları üzerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Dosya kapsamından; davalı Türkiye Tabibler Vakfı’nın 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (III) sayılı listede belirtilen kuruluşlar arasında yer aldığı ve hak ile alacaklarının Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildiği anlaşıldığından, mahkemece bu konuda değerlendirme yapılarak karar verilmek üzere kararın bozulması gerekirken hüküm onanmış bulunduğundan, davalı ...’nün karar düzeltme istemi HUMK’nun 440-442. maddeleri uyarınca kabul edilmeli, Dairemizin 13/11/2019 gün 2018/1315 esas, 2019/5272 sayılı onama kararı kaldırılmalı ve karar gösterilen nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440-442. maddeleri gereği yukarıda gösterilen nedenle davalı ...’nün karar düzeltme isteğinin KABULÜNE, Dairemizin 13/11/2019 gün 2018/1315 esas 2019/5272 karar sayılı onama ilamının KALDIRILMASINA ve kararın açıklanan nedenle BOZULMASINA ve tashihi karar talep eden davalı ... Müdürlüğünden önceki onama kararıyla alınan harç ile peşin alınan tashihi karar harcının istek halinde geri verilmesine 06/07/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler