MENÜ

Trafik Kazası Tazminatları Kimlerden İstenir11.12.2020

Trafik Kazası Tazminatları Kimlerden İstenir ile ilgili başınıza gelen bir olay neticesinde tazminat davası açabileceğiniz kişiler ile ilgili tüm detaylara Elgit Hukuk Bürosu kurumsal web sitesinden erişebilirsiniz.

Yaşanmış olan trafik kazalarından sonra tazminatlar, kazaya sebebiyet vermiş olan kişiden istenmektedir. Fakat bazı hallerde değerlendirilen bu durum, kazanın şekline, kusur durumuna her vaka halinde farklılık gösterebilen bir durumdur. Misal verecek olursak, kazada aracı kullanan kişi kusurlu bir şekilde trafik kazasına sebep olması halinde tazminat talepleri aracı kullanan kişiye veya araç sahibine yöneltilecektir.

Yasalar gereği de zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamı altında sigorta poliçelerinde belirlenmiş olan miktarlarla sınırlı olacak şekilde sigorta şirketi de tazminattan sorumlu olacaktır. Tek taraflı olan ölüm bulunan trafik kazalarında ölen kişiler tamamen kusurlu olsa dahi, ölen kişinin yakınları tazminat talepleri için sigorta şirketini sorumlu tutabilmektedir.

Sizlerde yaşanan bir trafik kazası için sorumlu olan kişilerden ve sigorta şirketlerinden tazminat talep etmek için hemen Elgit Hukuk Bürosu avukatlarından profesyonel hukuki destek alabilirsiniz.

Profesyonel hukuki destek için hemen kurumsal sitemizden bize ulaşım sağlayın. Trafik kazası tazminatları için Elgit Hukuk Bürosu avukatları sizlerin hizmetinizdedir.

----

YARGITAY KARAR ÖRNEKLERİ
 

17. Hukuk Dairesi         2019/2939 E.  ,  2019/9776 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki, trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı .... ve davacılar vekilleri tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, davacıların anne ve babasının, davalılar ... ve ... kusuru ile meydana gelen kazada vefat ettiklerini, kendilerinin ise yaralanarak malul olduklarını belirterek, anne ve babalarının vefatı için destek tazminatı ve kendi yaralanmaları için iş göremezlik tazminatı olmak üzere, 25.000,00´er TL maddi 125.000,00´er TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep etmiş, yargılama esnasında maddi tazminat taleplerinin ... için 187.828,94 TL, ... için 171.173,52 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalılar vekilleri davanın reddini talep etmişlerdir.
Mahkemece, ... için 50.787,57 TL destek tazminatı 133.574,72 TL cismani tazminat olmak üzere toplam 184.362,29 TL maddi 35.000,00 TL manevi tazminat, ... için 31.992,01 TL destek tazminatı, 139.265,15 TL cismani tazminat olmak üzere toplam 171.173,52 TL maddi tazminat, 35.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar ve davalı .... vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davacılar ve davalı .... vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davacı vekili, meydana gelen trafik kazası sonucunda davacıların yaralandığını, aynı zamanda davacıların anne ve babalarının ise vefat ettiğini belirterek, her bir davacı için 25.000,00´er TL maddi tazminat talep etmiştir. Mahkemece talep edilen bu maddi tazminatın ne kadarlık kısmının destek tazminatı için, ne kadarlık kısmının davacıların yaralanmaları sonucu meydana gelen zararlar için talep edildiğini ve hangi alacak kalemleri için talepte bulunulduğunu açıklattırarak buna göre araştırma yapmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, yalnızca destek tazminatı ve iş göremezlik tazminatı için araştırma yapılmak suretiyle hüküm kurulmuştur. Yine Davacı vekili dava dilekçesinde, davacıların kendi yaralanmaları ve anne babalarının vefatı için toplamda her bir davacı için 125.000,00´er TL manevi tazminat talep etmiş, mahkemece her bir davacı için 35.000,00´er TL manevi tazminata hükmedilmiştir. Somut olayda mahkemece, davacıların hem kendi yaralanmaları hem de anne ve babalarının kaybı olmak üzere iki ayrı olay için manevi tazminat talep ettikleri gözetilerek, öncelikle davacılara hangi olay için ne miktarda tazminat talep ettikleri açıklattırılmalı, daha sonra ise hüküm kurarken davacılara hangi olay için ne miktarda manevi tazminata hükmedildiği ayrı ayrı belirtilerek hüküm kurulması gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
3-Davacı ...´nin iş göremezlik zararına ilişkin yapılan hesaplamada, gelirinin belirlenmesi tazminatın doğru tespitinde önemli bir yer tutmaktadır. Somut olayda mahkemece alınan bilirkişi raporunda davacının geliri tam olarak belirlenemediğinden asgari ücret ve asgari ücretin katları üzerinden hesaplama yapılmış ve asgari ücretin iki katı üzerinden yapılan hesaplamaya göre hüküm kurulmuştur. Mahkemece davacının gelirine ilişkin yeterli emsal araştırması yapılmadan hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Davacının iktisat bölümü mezunun olduğu ve matematik alanında yüksek lisans eğitimini devam ettirdiği gözönüne
alınarak, öncelikle davacının iş ve geliri ile ilgili tüm delillerinin toplanması, davacının gelirine ilişkin yeterli emsal araştırması yapıldıktan sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.
4-Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacıların desteği anne ve baba için hesaplama yapılırken, destek babanın kazanın meydana gelmesinde %25 kusurlu olması nedeniyle belirlenen tazminattan kusur indirimi yapılması doğru ise de, anne yönünden destek tazminatı hesaplanırken, annenin araçta yolcu olarak bulunduğu, bu nedenle hesaplamaya yansıtılacak bir kusurunun olmadığı hususu dikkate alınmadan hesaplama yapılmıştır. Yeterli olmayan bilirkişi raporuna dayanarak hüküm kurulması doğru değildir.
Mahkemece, annenin destek tazminatının kusur yansıtılmadan hesaplanmasını sağlamak için ek rapor alınarak, sonucuna göre hüküm kurulması gerekmektedir.
5-Davalı .... kazaya neden olan aracın trafik sigortacısıdır. 2918 sayılı KTK.nun 98/1, 99/1. maddeleri ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Genel Şartları`nın B.2. maddesi uyarınca rizikonun, bilgi ve belgeleri ile birlikte sigortacıya ihbar edildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde sigortanın tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmakta, bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüt gerçekleşmektedir. Somut uyuşmazlıkta, davacılar tarafından davalı ... şirketine başvurulduğu anlaşıldığından, davalı ... şirketi aleyhine temerrüd tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken dava tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
6-Somut olayda davacı ...´nin yaralanıp geçici iş göremediğinden bahisle de maddi tazminat isteminde bulunulmuştur. Davacı ... kaza tarihinde 17 yaşında olup hükme esas alınan maluliyet raporuna göre davacı ...´nin sürekli maluliyet oranının %11,2 olduğu, iyileşme süresinin 2 aya kadar uzayabileceği tespit edilmiştir. Hesap bilirkişisi tarafından geçici işgöremezlik tazminatı hesabı yapılmış, mahkemece bilirkişi raporu esas alınarak davacı ... bakımından daimi maluliyet yanında geçici iş göremezlik tazminatına da hükmedilmiştir.
Davacı ... kaza tarihinde henüz 17 yaşında olup, gelir getiren bir işte çalıştığının iddia ve ispat edilemediği, dolayısıyla tedavi müddeti boyunca mahrum kaldığı herhangi bir kazancı olmadığından, mahkemece geçici işgöremezlik zararı bulunmadığının gözetilmemesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
7-Bozma ilamının kapsam ve şekline göre; davacılar ve davalı .... vekillerinin, vekalet ücretine ilişkin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar ve davalı .... vekillerinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2), (3), (4) ve (5) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin, (6) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı .... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (7) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar ve davalı .... vekillerinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılar ve davalı ....´ye geri verilmesine 22/10/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler