MENÜ

Trafik Kazasımı Geçirdiniz

SİGORTA ŞİRKETİNE MEYDANA GELEN KAZANIN BİLDİRİLMESİ:

a-) Araçlar kaza yerinden kaldırılmadan önce farklı açılardan fotoğrafları çekilmelidir.

b-) Tutanakların bir sureti fotoğraflarla beraber karşı tarafın veya kendi aracınızın trafik sigortası poliçesini tanzim eden sigorta şirketine veya kasko poliçesinden tazminat talep edilecekse aracınızın kasko sigortası poliçesini tanzim eden sigorta şirketine ulaştırılmalıdır.

c-) Kaza zaptı işleminden sonra aracı, anlaşmalı veya yetkili bir servise çektirmelisiniz. Hasar ihbarını yapabilmek için aşağıdaki evrakları hazırlamanız gerekir.

•    Poliçe fotokopisi,
•    Kaza Tespit Tutanağı,
•    Alkol raporu,(kollukça tutulan tutanaklarda)
•    İfade tutanakları, görgü tespit tutanağı,
•    Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopisi,
•    Hasara ait fotoğraflar,
•    Rehinli ve ipotekli araçlarda bankadan alınacak resmi belgeler.(gerekiyorsa)

Meydana gelen trafik kazalarını iki başlık altında değerlendirmek gerekir.

1-) SÜRÜCÜLER TARAFINDAN KAZA TESPİT TUTANAĞI TANZİM EDİLEBİLEN HALLER:

a-) Karıştığınız kazada sadece maddi hasar var, ancak yaralama ve ölüm yok ise karşı taraf sürücü yada sürücülerle anlaşıp aranızda Maddi Hasarlı Trafik kaza Tespit Tutanağı hazırlayabilirsiniz.

b-) Eğer diğer sürücüler ile anlaşma sağlayamıyorsanız o halde kolluk kuvvetlerini çağırıp onların kaza ile ilgili işlem yapmasını isteyebilirsiniz. Yani kazanın meydana geldiği yere göre 155 polis imdat veya 156 jandarma imdat’ı arayabilirsiniz.

2-) SÜRÜCÜLER TARAFINDAN KAZA TESPİT TUTANAĞI TANZİM EDİLEMEYEN HALLER:


Bazı durumlarda meydana gelen kaza sadece maddi hasarlı olsa dahi, kazanın tarafları arasında kaza tespit tutanağı düzenlenemez. Bu halde kolluk kuvvetleri çağrılmalıdır. Bu haller;

•    Kazada sadece 3. Şahıslara ait maddi hasar meydana gelirse,
•    Kazaya karışan araçlardan her hangi birinin sigorta poliçesi yoksa,
•    Kazada ölüm yada yaralanma meydana gelmişse,
•    Sürücü alkollü ise,
•    Şoförün sürücü belgesi yok ise,
•    Kazaya karışan araçlardan biri kamu kurumlarına ait ise,
•    Sürücünün yaşı küçük ise,

 Maddi Hasarlı Trafik Tutanağı Tutamadığınız hallerde;

•    Kaza yeri ve araçların farklı açılardan fotoğraflarını çekin,
•    Trafik polisi yada görev alanına giriyorsa Jandarma Trafiği çağırmalısınız,
•    Memura trafik kaza tutanağı tutturmalısınız,
•    Karşı tarafın; poliçe fotokopisini, ruhsat ve sürücü belgesi fotokopisini almalısınız,

Meydana gelen trafik kazaları 3 sonuç doğurmaktadır. Bunlar;

1-    Maddi zararın meydana gelmesi,
2-    Yaralamanın meydana gelmesi,
3-    Ölüm olayının meydana gelmesi,

1-    MADDİ HASARIN OLUŞTUĞU TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT:


İki veya daha fazla aracın karıştığı trafik kazalarında meydana gelen araçtaki zarar karşı tarafın trafik sigortası olarak da adlandırılan zorunlu mali mesuliyet sigortası şirketinden karşılanabilmektedir.

Trafikte seyreden her aracın trafik sigortası yaptırması mecburidir. Meydana gelen hasarlı kazadaki zararı da karşı tarafın sigorta şirketinden talep etmek gerekecektir.
Maddi hasarlı trafik kazalarında hak sahiplerinin isteyebileceği tazminatlar şunlardır;

a-) Öncelikle araçta meydana gelen hasar bedeli talep edilebilecek ilk tazminat kalemidir. Aracın hasarlı durumunun giderilmesi için harcanan bedel hasar bedeli olarak adlandırılabilir. Bu zararın miktarını aracınızı tamir ettirirken yaptığınız ödemelere ilişkin aldığınız faturalarla ispatlayabilirsiniz.

b-) İkinci olarak kazanç kaybı talep edebileceğiniz zarar kalemleri arasındadır. Örneğin taşıma hizmeti sunduğunuz kamyonun hasarlanması halinde, hasarın giderilmesi için geçen gün kadar işe çıkamamanızın meydana getirdiği bir kazanç kaybı söz konusudur. Bu da talep edilebilecek zarar kalemlerine örnektir.

c-) Son olarak değer kaybı da maddi hasarlı trafik kazalarında talep edilebilecek bir zarar kalemidir.

Araç Değer Kaybını açıklayacak olursak:

Araç değer kaybı aracınızın aldığı hasar neticesinde ikinci el piyasasındaki satış değerinin düşmesini ifade etmektedir.
Değer kaybı açacağınız tazminat davasında görevlendirilen konusunda uzman bilirkişi tarafından tespit edilmektedir. Bilirkişi değer kaybı miktarını aracın hasar öncesindeki ikinci el piyasa değeri ile aracın hasarlı şekilde ikinci el piyasasındaki ederi arasındaki farkını tespit ederek ortaya koymaktadır.

2-) YARALAMININ MEYDANA GELDİĞİ KAZADA TAZMİNAT

Eğer yaralamalı trafik kazası söz konusu ise yaralanan kişi de yaralanmadan kaynaklı zararını kazada kusuru bulunan sorumlulardan ve sigorta şirketinden talep edebilmektedirler. Bunlar maddi ve manevi tazminattırlar.

a-) Maddi Tazminat:
Maddi tazminat kalemleri olarak da yaralanmadan kaynaklı olarak gerçekleştirilen tedavi giderleri, iyileşme sürecinde yaşanan kazanç kaybı, yaralanma neticesinde oluşan maluliyet sebebiyle ortaya çıkan çalışma gücü kaybı ve ağır yaralanmalarda ortaya çıkabilen ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklanan zararlara ilişkin tazminat kalemleri talep edilebilmektedir.

b-) Manevi Tazminat
Manevi tazminat yaralanan kişinin yaşamış olduğu ruhi bunalım ve psikolojik sarsıntı sebebiyle talep edebileceği bir zarar kalemi olduğu gibi yeni Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca ağır yaralanma olarak kabul edilen uzuv kaybı veya yaşamsal fonksiyonlardaki kayıp hallerinde yaralanan kişilerin yakınları da manevi tazminat talep edebilmektedir.

3-) ÖLÜMLÜ KAZALARDA TAZMİNAT

a-) Maddi Tazminat
Maddi tazminat kalemleri ise ölen kişi için ölene kadar gerçekleştirilen tedavi giderleri ile çalışma gücü kaybı, ölen kişinin cenaze giderleri, ölen kişinin bakımı altında olanların mahrum kaldıkları desteğe ilişkin olarak destekten yoksun kalma tazminatı kalemleridir.

b-) Manevi Tazminat
Ölümlü kazalarda meydana gelen zararlarla ilgili olarak talep edilebilecek kaza tazminatı da aynı şekilde maddi tazminat ve manevi tazminat olarak ikiye ayrılabilir. Ölenin yakınları, desteğinden yoksun kalanlar ölüm olayıyla ilgili yaşadıkları psikolojik bunalım ve manevi sarsıntıya ilişkin olarak manevi tazminat talep edebilirler.

c-) Destekten Yolsun Kalma Tazminatı
Destekten yoksun kalma tazminatı ölenin yaşamında bakımından sorumlu olduğu ve ölümü ile destekten yoksun kalacak olan kişilerin uğrayacakları maddi zarara ilişkin talep edilebilen tazminat kalemidir. Destekten yoksun kalma tazminatını ölenin eşi, çocuğu, annesi, babası talep edebileceği gibi birinci derece yakını olmamakla birlikte ölenin hayatta iken bizzat bakımını üstlendiği başkaca kişiler de bu desteği ispatlamak şartıyla destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

Destekten yoksun kalma tazminatı mahkeme sürecinde konusunda uzman aktüerya bilirkişisi tarafından hesaplanmakta ve mahkemenin takdirine sunulmaktadır. Bu tazminat ölenin kusur durumu, aylık kazancı, varsa maluliyet oranı ve öldüğü yaşa göre bir takım istatistiki veriler ışığında belirlenmektedir.

DAVA AÇMAYA YETKİLİ KİŞİLER:
Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarını hasarlı trafik kazalarında hasara uğrayan araç maliki veya malvarlığı değerleri kaza nedeniyle zarara uğrayan üçüncü şahıslar açabilir. Yaralamalı trafik kazalarında yaralanan kişi ve ağır yaralanmalarda yaralanan kişinin yakınları, ölümlü trafik kazalarında ise ölenin yakınları tazminat davası dava açabilmektedir.

KİMLERE DAVA AÇILABİLİR:
Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davaları Karayolları Trafik Kanunu gereği aracın sürücüsüne, malikine, işletene ve sigorta şirketine karşı açılabilmektedir.
Araç sürücüsü meydana gelen olaydan kusuru oranında sorumludur. Araç maliki ise Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kaza anında araçta olsun veya olmasın kusursuz sorumluluk ilkesi gereği meydana gelen olaydan sorumlu bulunmaktadır. Ayrıca kanunda araç işleteni kavramı düzenlenmiştir. Örneğin ticari yolcu veya eşya taşımalarında işletmeci firma veya uzun süreli kiralamalarda kiralayan kişi araç işleteni sıfatıyla meydana gelen zararın tazmininden sorumludur.

Sigorta firması da dava açılabilecek şahıslar arasında yer almaktadır. Zarara neden olan aracın zorunlu mali mesuliyet sigortası meydana gelen maddi zarardan sigorta teminat bedelleri kapsamında sorumludur.

Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan düzenleme uyarınca dava öncesinde tazminat ödemesi talebiyle sigorta şirketine başvuru zorunlu dava şartı olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Sigorta şirketine başvurulmadan dava açılması halinde mahkeme sigorta şirketine karşı açılan davayı dava şartı yokluğundan reddedecektir.
Ölümlü veya yaralamalı trafik kazasında dava öncesinde sigorta ödemesi söz konusu olabilir. Zarar görenin sigortadan aldığı ödemeler veya kaza aynı zamanda bir iş kazası niteliğinde ise Sosyal Güvelik Kurumu’ndan yapılan ödemelerin peşin sermaye değeri mahkemede tespit edilen tazminat bedelinden mahsup edilerek karara bağlanmaktadır.

Kaza Tazminatı Yargılama Bilgileri

Trafik kaza tazminatı davaları bakımından görevli mahkemeler asliye hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkemeler ise trafik kazası aynı zamanda bir haksız fiil olarak kabul edildiğinden Türk Borçlar Kanunu’nda haksız fiil bakımından düzenlenen yetki kuralları geçerli bulunmaktadır. Buna göre davalılardan birinin yeri mahkemesi yetkili olabildiği gibi kazanın meydana geldiği yerdeki mahkemeler de yetkili mahkemeler arasındadır.

Zamanaşımı bakımından yine kanunda haksız fiil bakımından geçerli olan zamanaşımı süreleri söz konusudur. Kanunda 2 ve 10 yıllık süreler öngörülmüştür. 2 yıllık süre tazminat hakkı sahibinin zararı ve zarara sebep olan kişiyi öğrendiği tarihte başlamakla birlikte bunun üst süresi olan 10 yıllık süre ise kazanın meydana geldiği tarihte başlamaktadır. Ayrıca meydana gelen kaza suç teşkil ediyorsa ceza zamanaşımı süreleri uygulanmaktadır. Uygulamada yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarında aynı zamanda taksirle yaralama veya taksirle ölüme sebebiyet verme suçlarından ceza soruşturması açılmakta ve tazminat zamanaşımı süreleri bakımından da daha uzun zamanaşımı sürelerine sahip ceza zamanaşımı süreleri uygulanmaktadır.

Trafik kaza tazminatı davalarında bilirkişi raporları belirleyici nitelik taşımaktadır. Adli tıp kurumu veya üniversite hastanelerinden alınan maluliyet oranı tazminat miktarını etkilediği gibi, yaralanan veya ölen şahsın yaşı, aylık kazancı da tazminat miktarını etkilemektedir. Mahkeme öncelikle tarafların meydana gelen kazadaki kusur oranlarını tespit etmektedir. Bu noktada eğer daha önce ceza davasından rapor alındıysa ceza dosyası ve dosyadaki bilirkişi raporu getirtilmekte, tanıklar dinlenilmekte, gerekirse keşif yapılarak diğer deliller toplanmaktadır. Alanında uzman bilirkişi kurulundan veya Adli Tıp Kurumu trafik ihtisas dairesinden alınan raporlar ile tarafların kusur oranı belirlenmektedir. Akabinde tüm deliller toplandıktan sonra aktüerya bilirkişisivasıtasıyla tazminat hesabı yapılarak kusur oranlarına göre davalı yanın sorumlu olduğu tazminat miktarı belirlenmektedir.

Güvence Hesabı:

Yaralamalı veya ölümlü trafik kazalarında eğer trafik kazasında kusuru bulunan araç maliki zorunlu mali mesuliyet sigortası yaptırmamış ise trafik sigortası yaralanma tazminatı veya ölüme bağlı tazminatlar kusuru bulunan ilgililer yanında Sigortacılık Kanunu uyarınca kurulan Güvence Hesabı‘ndan da talep edilebilmektedir.

Trafik kazası sigorta tazminatı ödemesi herhangi bir şekilde tahsil edilemediğinde veya olumsuz yanıt alındığında sigorta şirketi ile birlikte Karayolları Trafik Kanunu gereği karşı taraftaki sorumlulara karşı tazminat davası açılabilir. Trafik kazasından malvarlığı zarar gören üçüncü şahıslar da sorumlulara karşı tazminat davası açma hakkına sahiptir.