MENÜ

Uyuşturucu Madde Ticareti Yargıtay Kararı19.7.2021

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Etme Yargıtay Kararını kurumsal sitemizden inceleyebilir ve tüm ceza davaları ile ilgili avukatlarımıza sorularınızı iletebilirsiniz.

10. Ceza Dairesi         2017/5784 E.  ,  2021/8008 K.


Mahkeme : ...(Kapatılan) 12. Ağır Ceza Mahkemesi


Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
A) Sanık ... hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından verilen beraat hükmünün incelenmesinde:
Yapılan duruşmaya, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA

B) Sanık ..., ..., ..., ..., ... suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:
24.11.2015 tarihli Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı hükmü gözetilerek, sanık hakkında 5237 sayılı TCK´nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasının infaz aşamasında dikkate alınması mümkün görülmüştür.
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıklar...,..,...,....,...,...,...müdafileri ile sanık ... ve müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,

C) Sanık ... hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:
Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipinin doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanık ...´nin; suç işlemek için kurulmuş örgüte üye omak suçundan mahkumiyetlerine karar verilen diğer sanıklarla aralarında hiyerarşik ilişki bulunduğuna ve aynı örgüte üye olduğuna dair şüpheden uzak savunmasının aksine delil bulunmaması gözetilmeden sanık hakkında bu suçtan beraat yerine mahkumiyet hükmü kurulması ve “suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma” suçuyla ilgili bozma nedenine göre, koşulları bulunmadığı halde sanığın cezasının TCK‘nın 188. maddesinin 5. fıkrası uyarınca artırılarak fazla ceza tayini,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
23/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Yardımlarından Kim Yararlanabilir
    İş Kazası ve Meslek Hastalığı Yardımlarından Kim Yararlanabilir, kimler destek alabilir. Konu ile ilgili merak ettiğiniz soruların tamamı sitemizde yer alan MAKALELER bölümünde sizler için paylaşılmıştır. ...
  • Görevi Köyüye Kullanma Suçunun Cezası Nedir?
    Kanunda ayrıca suç, olarak tanımlanan haller dışında, göre­vinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ...
  • Yoksulluk Nafakası Davası Açmak Aydın
    Aydın´da Yoksulluk Nafakası Davası Açmak ve gerekli bilgileri toplamak için mutlaka bir hukuk bürosuna danışmalısınız. Bu bağlamda Elgit Hukuk sizlere profesyonel destek sunacaktır. ...